Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

"Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania sociálnej služby - opatrovateľská služba"

Projekt

Názov projektu: "Kúpa osobného motorového vozidla na podporu poskytovania sociálnej služby  - opatrovateľská služba"
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Termín realizácie: 1.4.2017-31.12.2017
Výška dotácie:  9000,00 €
Spolufinancovanie – 2 990,01 €

Mesto Turzovka vykonáva svoje samosprávne funkcie v zmysle Zákona  č. 369/199 Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení. Sociálnu pomoc v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje vyplývajúc z platnej legislatívy so zameraním na sociálnu oblasť. Opatrenia a činnosti realizuje mesto v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. Mesto Turzovka má zaregistrované viaceré druhy sociálnych služieb v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – opatrovateľskú službu, denné centrum, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, prepravnú službu, podpornú sociálnu službu – jedáleň. Výkon jednotlivých druhov sociálnych služieb sa realizuje prevažne terénnou formou sociálnej služby.
Vo veci zabezpečovania opatrovateľskej služby mesto Turzovka v tomto roku upravilo podmienky v rámci internej právnej normy – Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka.  Opatrovateľská služba je cestou mestského úradu zabezpečovaná pre 8 klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Výkon jednotlivých úkonov opatrovateľskej služby zabezpečujú 4 opatrovateľky.
Vo veci posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu mesto Turzovka ako správny orgán v konaniach o odkázanosti na opatrovateľskú službu vyhotovilo v roku 2015 - 62 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu a v  roku 2016 - 17 posudkov a rozhodnutí a v roku 2017 8 posudkov a rozhodnutí.

Zámerom mesta Turzovka je zabezpečovať túto sociálnu službu efektívnejšie a to konkrétne obstaraním motorového vozidla, čím sa uľahčia presuny sociálnych pracovníčok a ich klientov z jedného miesta na druhý.

obr

Tento projekt je spolufinancovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dátum vloženia: 17. 1. 2018 18:12
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 2. 2018 20:32
Autor:

Podujatie

 

Plagát

Kino Jašík

 

 

PlagátPlagát

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste