Obsah

Rekonštrukciou verejného osvetlenia v mestských častiach ku kvalite bývania v Turzovke

Typ: ostatné
Projekt

text

I. etapa projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia prinesie mestu úspory 

Samospráva mesta Turzovka už niekoľko krát avizovala svojím občanom implementáciu projektu pod názvom ,, Rekonštrukciou verejného osvetlenia v mestských častiach ku kvalite bývania v Turzovke,“ ktorý bol podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu na roky 2007/2013. V januári 2013 samospráva mesta podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom hospodárstva SR s dobou implementácie od apríla 2013 do decembra 2015, kedy musia byť vecne i finančne ukončené všetky dobiehajúce projekty zo spomínaného programovacieho obdobia s pravidlom n+2 ( projekty z programovacieho obdobia 2007-2013 musia byť ukončené do roku 2015).

Pred samotnou realizáciou stavebných prác prešiel projekt procesom verejného obstarávania, ktoré bolo administratívnou kontrolou zo strany riadiaceho orgánu odobrené. Do procesu verejného obstarávania na stavebné práce podlimitná zákazka sa zapojilo 5 uchádzačov. Mesto Turzovka podpísalo zmluvu o dielo s úspešným dodávateľom M-SILNICE a.s. v celkovej sume 191 645,38 €.  Stavenisko bolo úspešnému dodávateľovi odovzdané 7. septembra 2015, kedy boli oficiálne zahájené stavebné práce. Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejno-prospešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta. To má byť dosiahnuté úsporou elektriny na prevádzku verejného osvetlenia, nižšou produkciou emisií CO² a zvýšením bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách. Projektom má dôjsť k výmene 104 starých svietidiel s priemerným vekom 16 rokov za moderné LED svietidlá, ktoré budú v zmysle svetelno-technickej štúdie nahradené 180 kusmi vrátane  6 rozvádzačov, príslušného počtu výložníkov a príslušných elektrických vedení. Do projektu sú zahrnuté štyri mestské časti – Predmier (Hrnčiarska ulica, Severná ulica, Fojtová ulica a časť Predmierskej cesty II/484, Hlinené (časť Hlinenskej cesty), Vyšný koniec (od  Starej cesty po obec Vysoká nad Kysucou)  a Stred (Dlhovanská ulica). Po ukončení projektu dôjde k úspore na elektrickej energii pri zmenenom projekte na LED žiarovky o 81,6% a zníženie emisií CO² na 21,48 t/rok.

Projekt rekonštrukcie  verejného osvetlenia v meste Turzovka I. etapa je ukončený.

Samospráva mesta Turzovka ku koncu roku 2015 nezaháľala a finišovala s ukončením dvoch významných projektov, ktoré boli zamerané na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Obidva projekty boli podporené Ministerstvom hospodárstva SR, ako riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007/2013. I. Etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia pod názvom ,, Rekonštrukciou verejného osvetlenia v mestských častiach ku kvalite bývania v Turzovke“ sa realizovala dlhšiu dobu od januára 2013 do konca decembra 2015 a preinvestovalo sa 191 645,38 €. Realizáciou projektu došlo k výmene 104 ks svietidiel za moderné LED svietidlá, ktoré boli  v zmysle svetelno-technickej štúdie nahradené v počte 180 ks vrátane  6 ks rozvádzačov, príslušného počtu výložníkov a príslušných elektrických vedení. Do projektu boli zahrnuté štyri mestské časti – Predmier ( Hrnčiarska ulica, Severná ulica, Fojtová ulica a časť Predmierskej cesty II/484, Hlinené ( časť Hlinenskej cesty), Vyšný koniec ( od  Starej cesty po obec Vysoká nad Kysucou )  a Stred ( Dlhovanská ulica ). Po ukončení projektu dôjde k úspore na el. energií o 81,6% a zníženie emisií CO² na 21,48 t/rok.

tabuľa

obr

 


Vytvorené: 4. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 20:01
Autor: