Obsah

Územný plán

Územný plán zóny Turzovka IBV Bukovina

Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia Stiahnuté: 188x | 30.05.2013

Výkres verejného dopravného vybavenia s vyznačením vstupov na pozemok Stiahnuté: 194x | 30.05.2013

Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 182x | 30.05.2013

Hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie s vymedzením regulovaných priestorov Stiahnuté: 195x | 30.05.2013

Územný plán zóny Turzovka IBV Bukovina - textová časť Stiahnuté: 297x | 30.05.2013

Územný plán - doplnok č. 3 - návrh

01 - Výkres širších vzťahov - pred schválením Stiahnuté: 184x | 24.04.2017

01 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 202x | 24.04.2017

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000 - pred schválením Stiahnuté: 191x | 24.04.2017

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000 Stiahnuté: 240x | 24.04.2017

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1:5 000 - pred schválením Stiahnuté: 212x | 24.04.2017

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 1.5 000 Stiahnuté: 216x | 24.04.2017

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - pred schválením Stiahnuté: 252x | 24.04.2017

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 226x | 24.04.2017

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo - pred schválením Stiahnuté: 223x | 24.04.2017

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 241x | 24.04.2017

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie - pred schválením Stiahnuté: 167x | 24.04.2017

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie Stiahnuté: 191x | 24.04.2017

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP - pred schválením Stiahnuté: 212x | 24.04.2017

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP Stiahnuté: 222x | 24.04.2017

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny - pred schválením Stiahnuté: 208x | 24.04.2017

Stránka