Obsah

Územný plán

Územný plán - doplnok č. 3 - návrh

Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k zmene a doplnku č. 3 ÚPN Mesta Turzovka Stiahnuté: 184x | 24.04.2017

VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka - schválené Stiahnuté: 167x | 24.04.2017

Žiadosť - Mgr. Štefan Kompánek Stiahnuté: 339x | 24.04.2017

ŽSK - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko k návrhu po dopracovaní Stiahnuté: 183x | 24.04.2017

ŽSK - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko k návrhu Stiahnuté: 221x | 24.04.2017

ŽSK - zmena a doplnok č. 3 ÚP Mesta Turzovka - stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Stiahnuté: 173x | 24.04.2017

ŽSR - stanovisko k prerokovaniu zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 256x | 24.04.2017

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

01 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 282x | 04.01.2018

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000 Stiahnuté: 329x | 04.01.2018

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:5 000 Stiahnuté: 325x | 04.01.2018

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 257x | 04.01.2018

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 263x | 04.01.2018

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie Stiahnuté: 203x | 04.01.2018

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP Stiahnuté: 261x | 04.01.2018

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 246x | 04.01.2018

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 206x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - pdf Stiahnuté: 246x | 04.01.2018

VZN o záväznej časti zmeny a doplnku č. 3 ÚP Mesta Turzovka Stiahnuté: 194x | 04.01.2018

ÚP Mesta Turzovka - zmeny a doplnky č. 3 - docx Stiahnuté: 235x | 04.01.2018

Textová časť - základné údaje, riešenie územného plánu, doplňujúce údaje, dokladová časť v DOCX Stiahnuté: 254x | 04.01.2018

Stránka