Obsah

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva, Klientské centrum
Stanislava Stuchliková Schumerová
Kontakt : tel. : 041 420 93 49
e-mail : stanislava.stuchlikova@turzovka.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Bytové domy

Bytové domy

Počet osôb

1

2

3

4

5

Výška ročného poplatku

27 €

54 €

81 €

108 €

135 €