Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Na Zberný dvor môžu obyvatelia Mesta Turzovka pod dohľadom zamestnanca Zberného dvora bezplatne odovzdať vytriedené druhy odpadov. Odpad môže odovzdať len osoba s trvalým pobytom v Meste Turzovka alebo vlastník nehnuteľnosti, ktorý platí mestu poplatok za komunálny odpad (nie podnikateľský subjekt).

„Zberný dvor“ na zber odpadov sa nachádza v katastrálnom území Mesta Turzovka . Jedná sa o oplotený objekt. Má vybudovaný vstupný areál so spevnenou plochou. Vstupná brána je uzamykateľná. Po pracovnej dobe je vstupná brána uzamknutá. Pred vstupnou bránou na viditeľnom mieste je umiestnená informačná tabuľa, ktorá obsahuje:

 1. názov zariadenia
 2. obchodné meno a sídlo
 3. prevádzkový čas zariadenia
 4. zoznam druhov odpadov
 5. názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia
 6. meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku a jej telefónne číslo

Zariadenie na zber odpadov je napojené na samostatný prívod elektrickej energie a na mestský vodovod. Zvoz separovaných zložiek odpadov zabezpečuje prevádzkovateľ vlastným vozidlom. V objekte Zberného dvora je umiestnená Hala na dotrieďovanie odpadov. V hale na dotrieďovanie odpadov je umiestnený lis na lisovanie papiera, plastov a váha. Skladovacie priestory na uskladnenie zlisovaných komodít separovane zbieraných odpadov sa nachádzajú v priestore haly. Sklo a kovy sú umiestňované do kontajnerov 5 m3 v objekte zariadenia na zber odpadov. Vyradené  elektrické a elektronické zariadenia sú skladované v hale Zberného dvora. V priestoroch Zberného dvora je umiestnený kontajner na dočasné uloženie nebezpečných odpadov. K hale na dotrieďovanie odpadov a okolo nej vedie spevnená prístupová cesta.

Na Zbernom dvore je možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 • vyseparované zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, železné a neželezné kovy)
 • objemný odpad
 • elektroodpad - mepoškodený v celistvosti (biela technika, čierna technika, nefunkčné spotrebiče, rádiá, televízory, počítače... )
 • drobný stavebný odpad do 1 m3 : (betónová drť alebo kamenivo, omietka, tehly, dlaždice)
  Betónová drť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov. Nezahŕňa nebezpečný odpad zo stavieb ako azbestová krytina a azbestové rúry!!!
 • odpadové farby, oleje, oleje z domácnosti (zabalené vo vhodnom obale)
 • pneumatiky už neberieme
 • autobatérie

Oznamy

Podujatie

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste