Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

19447 - WYS
Vestník č. 239/2013 - 06.12.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 
    
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
Mesto Turzovka 
IČO: 00314331 
R. Jašíka 178 , 02354 Turzovka 
Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Mesto Turzovka 
Kontaktná osoba: Jana Rudinská 
Mobil: +421 915802998 
Telefón: +421 414209311 / 414209340 
Fax: +421 414209316 
Email: msu@turzovka.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.turzovka.sk 
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b) 
Iný (špecifikujte): samospráva 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II. OPIS 
II.1. Názov zákazky 
Mobilný cezhraničný systém - Horné Kysuce 
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby 
Kategória služby číslo 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Turzovka 
NUTS kód: 
SK
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia slovenskej časti projektu komplexného mobilného cezhraničného komunikačného systému pre Mikroregióny Frýdlantsko - Beskydy (13 obcí) a Horné Kyuce (9 obcí). Tento komplexný systém bude zaisťovať vzájomnú zabezpečenú komunikáciu poverených pracovníkov zúčastňujúcich sa obcí, prostredníctvom mobilných telefónov, spolu s komunikáciou cez multimediálne notebooky a informačné kiosky. 
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72000000-5
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 
a) aplikačný software pre inštaláciu na všetky informačné a komunikačné zariadenia - mobilné telefóny, PDA, PC, informačné kiosky. Zabezpečí komplexné riešenie bezpečnej komunikácie. Klientské aplikácie budú určené pre mobilné telefóny a osobné počítače koncových používateľov. Serverový modul zabezpečuje autorizáciu a prepojenie jednotlivých používateľov medzi sebou a tento je už zabudovaný z zmluvného partnera projektu (viď doplňujúce údaje) - 35 ks (pre klientské aplikácie na slovenskej strane projektu)
b)tvorba základnej štruktúry a šablón obsahu informačných kioskov na báze webových stránok. Rozhranie kioskov umožní správu obsahu tak, aby poskytol aktuálne informácie o zúčastnených obciach a mestách, informoval o rôznych obmedzeniach a ohrozeniach v danom regióne, umožnil spoluprácu s rezervačnými a objednávkovými systémami v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu v dotknutých oblastiach. Možnosť textového vstupu pre príspevky bežných užívateľov prostredníctvom rozhrania informačného kiosku. Konkrétny obsah infokioskov budú vytvárať samostatne mestá a obce, technickú realizáciu, prevádzku a údržbu rozhrania zabezpečí externý poskytovateľ : 12 mesiacov
c) mobilné dátové pripojenie vhodné pre systém zabezpečenia hlasovej komunikácie, instant messaging a prenos súborov na strane koncových užívateľov - 35 ks (počas trvania zmluvy)
d) školenie užívateľov a správcu systému pre obsluhu systému a aplikáciu zabezpečenia hlasovej komunikácie, instant messagingu a prenosu súborov, tvorba a aktualizácia obsahu informačných kioskov - 35 školení ( v termíne do 31.8.2014)
e) metodické konzultácie - zabezpečenie 16-tich metodických konzultácií v jednotlivých zúčastnených obciach (v termíne do 31.8.2014)
f) sieťovanie - zabezpečenie skupinových funkcií komunikačného a informačného systému na úrovni obcí v minimálnom rozsahu 140 hodín (v termíne do 31.8.2014) 
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota 59 045,0000 EUR 
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie v intervale 
Začatie: 01.05.2014
Ukončenie: 31.08.2014
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti 
III.1.1. Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, alebo ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov (§128 ods.1). Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Všetky doklady požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej fotokópii.
Odôvodnenie : podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia je daná ustanovením § 26 a 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. c) - uchádzač preukáže predložením súvahy alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch alebo výkazu ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky (2010,2011,2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. 
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. a) - uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru a poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služby s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie ako zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
§ 28, ods. 1 písm. l) bod 2 - uchádzač preukáže vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. 
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie 
ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska 
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu) 
Časť: 1 
Názov: cena 
Váha: 70% 
Časť: 2 
Názov: zhodné technické a funkčné charakteristiky, kompatibilita s existujúcim softwarom 
Váha: 30% 
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie 
IV.2. Administratívne informácie 
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
62013 
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum a čas: 20.01.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady 
Uvedte Nie 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 20.01.2014 10:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas: 21.01.2014 08:00
Miesto : Mestský úrad Turzovka, R.Jašíka 178, 02354 Turzovka, malá zasadačka MsÚ - 1.poschodie 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk "ostatné" je neverejné. Na otváraní častí ponúk označených ako "kritériá" sa môže zúčastniť iba oprávnený uchádzač, t.j. uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, ktorého ponuka v časti "ostatné" nebola vylúčená a ktorému verejný obstarávateľ oznámil miesto a čas otvárania časti ponúk "kritériá". Bližšie podmienky budú opísané v súťažných podkladoch. 
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno 
Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Zákazka bude financována z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013, zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Turzovka. 
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie 
1. V súlade s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie č. 2033-7000/2011-OK/6 a § 34 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, akcentuje verejný obstarávateľ na kompatibilitu aplikačného softwaru s aplikačným softwarom už existujúcim na českej strane projektu, konkrétne aplikácie SILENTEL TEAM TALK SERVER 3.1, ktorý má vydaný certifikát systému šifrovej ochrany informácií so stupňom utajenia VYHRADENÉ, a požaduje, aby uchádzači predložili svoje ponuky na taký typ aplikácie, resp. taký ekvivalent, ktorý bude spolupracovať a zabezpečovať plnú kompatibilitu s už existujúcim aplikačným softwarom, zabudovaným serverom a užívateľskými licenciami na českej strane projektu, ktorej garantom je mesto Frýdlant nad Ostravicí. V prípade, že takýto ekvivalent pre spoluprácu s aplikáciou českého partnera nie je na trhu, na túto skutočnosť uchádzač upozorní vo svojej ponuke a potvrdí čestným vyhlásením.
2. Aplikačný software bude nainštalovaný pre 35 ks nižšie uvedených informačných a komunikačných zariadení so zabezpečením plnej funkčnosti na obdobie 5 rokov.
3. informačné a komunikačné zariadenia, do ktorých bude aplikačný software zabudovaný :
a) mobilný telefón s WiFi a schopnosťou prenášať hlas prostredníctvom VOIP Sony Ericson Xperia mini
b) stojanový informačný kiosk a kiosk na stenu Intel celeron Dual Core min. 2,6 GHz, PC 2x2GB RAM, 500 GB HD, WiFi, GLAN, 3xUSB, VGA, grafická karta, zvuková karta, reproduktory, Windows Embedded PosReady 2009 (XP Profesional SP3)
c) PC zostava Prestigio HomeE5700(3,0G) NVGT430, 4GB, 500GB, DVDRW CR, Windows 7 HP, ASUS VB 195T
d) notebook HP pro Book 4525s, ATI5470, Windows 7Pre64aBAG. 
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
05.12.2013

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste