Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Mobilný cezhraničný systém – Horné Kysuce

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA, SLUŽBY
Predmet obstarávania:  Mobilný cezhraničný systém – Horné Kysuce pre projekt
Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce
V Turzovke : december 2013
Časť 1 :
1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov : Mesto Turzovka
IČO : 00314331
DIČ : 2020553315
Sídlo : Mestský úrad Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
Tel.: 041/4209340, 4209311      Fax: 041/4209316 
e-mail: msu@turzovka.skvystavba@turzovka.sk

2. Predmet obstarávania :
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia slovenskej časti projektu komplexného zabezpečeného mobilného cezhraničného komunikačného systému pre Mikroregióny Frýdlantsko – Beskydy ( 13 obcí) a Horné Kysuce ( 9 obcí). Tento komplexný systém bude zaisťovať vzájomnú zabezpečenú komunikáciu poverených pracovníkov zúčastňujúcich sa obcí, prostredníctvom mobilných telefónov, spolu s komunikáciou cez multimediálne notebooky a informačné kiosky. 

3. Rozdelenie a komplexnosť obstarávania :
Vzhľadom na zachovanie komplexnosti projektu, obstarávateľ neumožňuje uchádzačovi predloženie ponuky iba na niektoré časti predmetu obstarávania, ale požaduje predloženie ponuky na všetky časti zákazky, ktoré sú predmetom verejnej súťaže.

4. Typ zmluvy a zdroje financovania :
- uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb
 - predmet obstarávania bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013, zo štátneho rozpočtu SR a  rozpočtu mesta Turzovka.

5.Miesto a termín plnenia :
Predmety obstarávania budú dodané na adresu : Mesto Turzovka, so sídlom :  Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
Termín dodania : najneskôr do  31.08.2014

6. Uchádzač : 
Ponuku do súťaže môže predložiť uchádzač (fyzická alebo právnická osoba), alebo skupina dodávateľov podľa § 31 ods.1 ZVO. 
 
7. Variantné riešenia :
- neumožňuje sa predložiť variantné riešenia

8. Platnosť ponuky : ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky  t.j. 31.08.2014

Časť 2 : Komunikácia a vysvetľovanie
10. Komunikácia medzi obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom :
- poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať  písomnou formou
- pri poskytnutí informácie elektronickými prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania informácie  elektronickými prostriedkami
- pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej  v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma
- v prípade použitia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu (§ 136 ZVO) alebo námietka (§ 138 ZVO) doručená poštou alebo osobne a to v písomnej forme. Obstarávateľ požaduje :
- zásielku doručiť poverenej osobe obstarávateľa, t.j. kontaktnej osobe obstarávateľa pre styk so záujemcami a uchádzačmi uvedenej v súťažných podkladoch. V prípade osobného doručenia, ak táto osoba nebude zastihnutá, zásielku odovzdá záujemca a uchádzač v podateľni Mestského úradu v Turzovke, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka.
- zásielku je potrebné označiť „Žiadosť o nápravu“ a heslom súťaže alebo „Námietka“ a heslom súťaže.

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov :
- v prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, podmienky súťaže určené vo výzve alebo v súťažných podkladoch, môže uchádzač podľa bodu 10.,  požiadať o ich vysvetlenie priamo u poverenej osoby na adrese : Mestský úrad, úsek výstavby a rozvoja mesta, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka, Jana Rudinská, telefón : 041/4209340, 0915 802998, e-mail: vystavba@turzovka.sk,
- za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie  sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej  forme, najneskôr 9 pracovných dní  pred uplynutím lehoty na predkladanie ponuky (§38 ZVO)
- lehotu na vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie stanovuje verejný obstarávateľ na 3 pracovné dni od doručenia žiadosti o vysvetlenie, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Časť 3 : Príprava ponuky
12. Jazyk ponuky :
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku t.j. v slovenskom jazyku. (§ 19 ods.2 ZVO). Umožňuje sa predloženie ponuky aj v českom jazyku.
- Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku (§19, ods.3 ZVO).

13. Vyhotovenie a obsah ponuky :
- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača.  Odporúča sa, aby všetky strany ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty a pod.), boli parafované osobou alebo osobami podpisujúcimi ponuku. Podpisy musia byť napísané perom s nezmazateľným atramentom. Všetky strany ponuky uchádzač očísluje. Akékoľvek vsuvky medzi riadky, vymazania alebo prepísania musia byť parafované osobou alebo osobami podpisujúcimi ponuku. 
- Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti ponuky požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
- Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
a) identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,
b) obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, kde sa predmetný doklad alebo dokument nachádza,
c) údaje podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa kapitoly F) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
d) doklady a dokumenty podľa kapitoly E.Podmienky účasti uchádzačov, ktoré budú vyhodnocované v súlade s § 41 ods. 1
e) ponúknutú cenu (podrobnú kalkuláciu) predmetu zákazky podľa kapitoly C.Spôsob určenia ceny,
f) návrh obchodných podmienok uchádzača, ktoré neboli obsahom súťažných podkladov, ktoré :
- nesmú byť v rozpore so zmluvnými obchodnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch,
- nebudú obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti verejnému obstarávateľovi v rozpore so stanovenými podmienkami,
- nebudú v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami alebo také, ktoré by mali za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predpokladať, pričom ďalšie zmluvné podmienky doplnené uchádzačom nemôže verejný obstarávateľ z objektívnych dôvodov akceptovať.
h) návrh obchodných podmienok uchádzača, ktoré neboli obsahom súťažných podkladov, ktoré:
- nesmú byť v rozpore so zmluvnými obchodnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch,
- nebudú obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti verejnému obstarávateľovi v rozpore so stanovenými podmienkami,
- nebudú v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami alebo
- také, ktoré by mali za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predpokladať, pričom ďalšie zmluvné podmienky doplnené uchádzačom nemôže verejný obstarávateľ z objektívnych dôvodov akceptovať.

- Minimálny rozsah, obsah ponuky, tak ako to vyplýva zo súťažných podkladov, poradie a označenie jednotlivých dokladov je pre uchádzača záväzné. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola chronologicky usporiadaná tak, ako je to uvedené v prílohe č.1 kapitoly G. Prílohy
- Ponuka musí byť pevne zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná (okrem nepozmenenej tlačovej literatúry – prospekty a pod.) bez toho, aby sa porušila postupnosť dokladov v nej zviazaných a zabránilo sa s nimi manipulovať, aby sa nedali strany ponuky vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať. Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje aj hrebeňová väzba opatrená takým uzáverom, ktorý znemožní jej rozobratie (napr. pečať, aká sa používa na notárske listiny). Uvedená podmienka chráni samotného uchádzača pred nekalým postupom a verejného obstarávateľa pred neopodstatneným obvinením.
- Údaje podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa kapitoly F .Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v časti „KRITÉRIÁ“ v súlade s § 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, musia byť totožné s údajmi uvedenými v ponuke a následne i v zmluve, ktorá bude uzavretá v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
- Ponuka musí obsahovať návrh zmluvy, v ktorej sa zohľadnia podmienky podľa kapitoly D. Obchodné podmienky.

14. Zábezpeka : nepožaduje sa 
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke :
- Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke (a následne aj v zmluve) bude vyjadrená v EUR
- Cena bude spracovaná podľa súťažných podkladov kapitoly C.Spôsob určenia ceny.

16. Náklady na ponuku :
- Uchádzač predkladá svoju ponuku bezodplatne. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

Časť 4 : Predkladanie ponuky 
17.Označenie a predloženie ponuky :
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasne nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom (inej) skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
- Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne, poštovou zásielkou alebo iným prepravcom a podobne a to verejnému obstarávateľovi na adresu uvedenú v kapitole A, časť.1, bod 1 súťažných podkladov, v lehote do 20.1.2014 do 10,00 hod.
- Verejný obstarávateľ nie je v súčasnej dobe technicky pripravený prijať ponuky predložené v elektronickej forme a z uvedeného dôvodu uchádzač nemôže ponuku predložiť takouto formou. V prípade, že uchádzač napriek tomu ponuku predloží v elektronickej forme, bude sa mať za to, že ponuku do súťaže nepredložil.
- V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom  poštovej zásielky, pre dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi.
- Ponuka musí byť podaná v  zapečatenej obálke.
1. Obálka bude obsahovať :
a) názov a adresu verejného obstarávateľa,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ,
c) upozornenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!“
d) heslo súťaže „Mobilný cezhraničný systém – Horné Kysuce“
- Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, vydá verejný obstarávateľ uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
- Ponuku doručenú po lehote na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi neotvorenú.
1.1 Do vnútra obálky s ponukou podľa bodu 1. budú uložené dve samostatné, zalepené obálky, z ktorých jedna bude označená ako „OSTATNÉ“ a jej obsahom budú doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži. V druhej obálke označenej ako „KRITĚRIÁ“ bude uložená časť ponuky, v ktorej uchádzač ponúka svoj návrh na plnenie kritérií. 
18. Miesto a lehota predkladania ponúk :
- uchádzači doručia svoje ponuky verejnému obstarávateľovi poštou, iným prepravcom alebo osobne. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa a jeho organizačnej jednotky: Mestský úrad, podateľňa, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
- V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne, v pracovných dňoch v čase od 07,00 hod. do 15,00 hod.
- Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 20.1.2014 do 10,00 hod.

19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky : 
-  Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese verejného obstarávateľa, kde uchádzač ponuku predložil a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

Časť 5 : Otváranie a vyhodnotenie ponúk
20. Otváranie ponúk
- Otváranie častí ponúk, obálok označených ako „OSTATNÉ“  sa uskutoční na adrese : Mestský úrad Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka dňa : 21.1.2014 o 8,00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Turzovke. Otváranie časti ponúk „OSTATNÉ“ je neverejné. 
- Otváranie časti ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ vykoná komisia v súlade s § 41 ods. 2 zákona. Termín, miesto a čas otvárania ponúk časti „KRITÉRIÁ“ verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuka nebola vylúčená počas vyhodnocovania ponuky časti „OSTATNÉ“. 
- Na otváraní častí ponúk, obálok označených ako „KRITÉRIÁ“  sa môže zúčastniť iba oprávnený uchádzač, t.j.  uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, ktorého ponuka v časti „OSTATNÉ“ nebola vylúčená  a ktorému verejný obstarávateľ oznámil miesto a čas otvárania časti ponúk „KRITÉRIÁ“.
- Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 
- Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie nie staršou ako 3 mesiace a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
- Na otváraní ponúk sa z predloženej ponuky zverejní obchodné meno, sídlo a miesto podnikania uchádzača a jeho návrh na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie ponúk v zmysle súťažných podkladov kapitoly F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. Ostatné údaje sa nebudú zverejňovať.

21. Dôvernosť procesu verejného obstarávania :
- Informácie týkajúce sa obsahu ponuky, preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, sú až do prijatia ponuky dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponuky a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačovi, ani žiadnym iným osobám až do dňa, v ktorom sa poskytnú uchádzačovi v zmysle § 44 zákona o verejnom obstarávaní.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní, nebudú v žiadnom prípade zverejnené, okrem údajov, ktoré sa zverejňujú na otváraní ponúk a v zmysle citovaného zákona.

22. Splnenie podmienok účasti :
- Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov bude založené na splnení :
a) podmienok uvedených v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií uvedených v § 26 ods.2, alebo ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov (§ 128 ods. 1) v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie : Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia je daná ustanovením § 26 a 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
b) podmienok stanovených v § 27 ods.1 písm.c – finančné alebo ekonomické postavenie : preukáže predložením súvahy alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch alebo výkazu ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. 
c) podmienok stanovených v § 28, ods.1, písm. a) a l) bod 2 – technická alebo odborná spôsobilosť : § 28, ods. 1 písm. a) -  preukáže  predložením zoznamu dodávok tovaru a poskytnutých služieb za predchádzajúce tri  roky doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služby s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie ako zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
§ 28, ods.1 písm. l) bod 2 – preukáže vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.

Všetky požadované doklady musia byť súčasťou ponuky : časť „OSTATNÉ“.

- Ak uchádzač :
a) nesplní podmienky účasti tým, že nebude spĺňať minimálne požiadavky finančného alebo ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov alebo
b) predloží neplatné doklady alebo
c) nepredloží požadované doklady alebo informácie alebo
d) poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie alebo
e) na žiadosť verejného obstarávateľa alebo komisie nepodá vysvetlenie alebo nedoplní už predložený doklad, 
bude zo súťaže vylúčený.

23. Preskúmanie ponúk :
Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k samotnému vyhodnoteniu ponuky, preskúma, či ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa a rozhodne, či ponuka 
a) obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnej súťaži, 
b) obsahuje všetky náležitosti uvedené v súťažných podkladoch,
c) zodpovedá pokynom, požiadavkám a dokumentom uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
- Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje podmienkam, požiadavkám a špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa týchto súťažných podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ponuka, ktorá v časti ponuky označenej ako „OSTATNÉ“ toto nespĺňa, bude zo súťaže vylúčená.
- Uchádzač bude informovaný o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

24. Vysvetľovanie ponúk :
- Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
- Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu.
- Požiadavka o vysvetlenie návrhu ceny bude smerovať k podrobnostiam základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré komisia považuje za dôležité a k tým častiam ceny uvedeným v ponuke, ktoré sa považujú za rozhodujúce vo vzťahu k celkovej cene a komisia ich posúdi na základe poskytnutého vysvetlenia.
- Vo vysvetlení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady podľa § 2 a § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a dôkazy poskytnuté uchádzačom. Komisia vylúči ponuku, ak :
a) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie na základe požiadavky podľa ods. 2 § 42 zákona v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu
b) predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou na vysvetlenie podľa § 42 ods.2,
c)nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa ods. 3 § 42 zákona,
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa ods. 3 § 42 zákona.
- Uchádzač bude informovaný o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

25. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie ponúk :
- Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EUR
- Komisia na vyhodnotenie ponuky vyhodnotí ponuku, ak nebola vylúčená podľa pravidiel uvedených v tejto kapitole súťažných podkladov v bodoch Splnenie podmienok účasti uchádzačov, Preskúmanie ponúk a Vysvetľovanie ponúk.
- Pri vyhodnocovaní ponuky postupuje komisia len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom určeným v kapitole F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia.

Časť 6 : Uzavretie zmluvy
26. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
- Uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponuky.
- Uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma, resp. že jeho ponuka neuspela s uvedením dôvodu, pre ktoré jeho ponuka nebola prijatá. 

27. Uzavretie zmluvy
- S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk, v súlade s ustanoveniami § 45 zákona, po vykonaní administratívnej kontroly zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

Časť 7 : Lehota viazanosti ponúk 
- Lehota viazanosti ponúk končí dňom 31.08.2014. Do tejto lehoty je uchádzač viazaný svojou ponukou.
- ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, t.j. nevracajú sa ani žiadne časti ponuky, okrem prípadu
- ak uchádzač písomne požiada o vrátenie ponuky pred lehotou na predkladanie ponuky za účelom doplnenia ponuky, zmeny ponuky alebo odvolania ponuky.
Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
- Podľa § 45 ods.8 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nepoužije ponuku uchádzača ani jej časti bez súhlasu uchádzača.

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

     Predmetom verejného obstarávania je Dodávka a inštalácia slovenskej časti projektu komplexného zabezpečeného mobilného cezhraničného systému pre Mikroregióny Frýdlantsko – Beskydy ( 13 obcí) a Horné Kysuce ( 9 obcí)

a) Aplikačný software pre inštaláciu na všetky informačné a komunikačné zariadenia – mobilné telefóny, PDA, PC, informačné kiosky. Zabezpečí komplexné riešenie bezpečnej komunikácie.  Klientské aplikácie budú určené pre mobilné telefóny a osobné počítače koncových používateľov. Serverový modul zabezpečuje autorizáciu a prepojenie jednotlivých používateľov medzi sebou a tento je už zabudovaný u zmluvného partnera projektu (viď doplňujúce údaje) – 35 ks (pre klientské aplikácie na slovenskej strane projektu)

b) Tvorba základnej štruktúry a šablón obsahu informačných kioskov na báze webových stránok. Rozhranie kioskov umožní správu obsahu tak, aby poskytoval aktuálne informácie o zúčastnených obciach a mestách, informoval o rôznych obmedzeniach a ohrozeniach v danom regióne, umožnil spoluprácu s rezervačnými a objednávkovými systémami v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu v dotknutých oblastiach. Možnosť textového vstupu pre príspevky bežných užívateľov prostredníctvom rozhrania informačného kiosku. Konkrétny obsah infokioskov budú vytvárať samostatne mestá a obce, technickú realizáciu, prevádzku a údržbu rozhrania zabezpečí externý dodávateľ. – 12 mesiacov

c) Mobilné dátové pripojenie vhodné pre systém zabezpečenia hlasovej komunikácie, instant messaging a prenos súborov na strane koncových užívateľov – 35 ks (počas trvania zmluvy)
 
d) Školenie užívateľov a správcu systému pre obsluhu systému a aplikáciu zabezpečenia hlasovej komunikácie, instant messagingu a prenosu súborov, tvorba a aktualizácia obsahu informačných kioskov – 35 školení (v termíne do 31.8.2014)

e) Metodické konzultácie – zabezpečenie 16-tich metodických konzultácií v jednotlivých zúčastnených obciach (v termíne do 31.8.2014)

f) Sieťovanie – zabezpečenie skupinových funkcií komunikačného a informačného systému na úrovni obcí v minimálnom rozsahu 140 hodín (v termíne do 31.8.2014).

Doplňujúce údaje :
1. V súlade s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie č. 2033-7000/2011-OK/6 a § 34 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, akcentuje verejný obstarávateľ na kompatibilitu aplikačného softwaru s aplikačným softwarom už existujúcim na českej strane projektu, konkrétne aplikácie SILENTEL TEAM TALK SERVER 3.1, ktorý má vydaný certifikát systému šifrovej ochrany informácií so stupňom utajenia VYHRADENÉ, a požaduje, aby uchádzači predložili svoje ponuky na taký typ aplikácie, resp. taký ekvivalent, ktorý bude spolupracovať a zabezpečovať plnú kompatibilitu s už existujúcim aplikačným softwarom, zabudovaným serverom a užívateľskými licenciami na českej strane projektu, ktorej garantom je mesto Frýdlant nad Ostravicí. V prípade, že takýto ekvivalent pre spoluprácu s aplikáciou českého partnera nie je na trhu, na túto skutočnosť uchádzač upozorní vo svojej ponuke a potvrdí čestným vyhlásením. 

2. Aplikačný software bude nainštalovaný pre 35  ks nižšie uvedených informačných a komunikačných zariadení so zabezpečením plnej funkčnosti na obdobie 5 rokov.
3. Informačné a komunikačné zariadenia, do ktorých bude aplikačný software zabudovaný:
a) mobilný telefón s WiFi a schopnosťou prenášať hlas prostredníctvom VOIP Sony Ericson Xperia mini
b) stojanový informačný kiosk a kiosk na stenu Intel celeron Dual Core min. 2,6 GHz, PC 2x2GB RAM, 500 GB HD, WiFi, GLAN, 3xUSB, VGA grafická karta, zvuková karta, reproduktory, Windows Embedded PosReady 2009 (XP Profesional SP3) 
c)  PC zostava Prestigio HomeE5700(3,0G) NVGT430, 4GB, 500GB, DVDRW CR, Windows 7 HP, ASUS VB 195T
d) notebook HP pro Book 4525s, P960, ATI5470, Windows 7Pre64aBAG.
 
Spôsob určenia ceny
Požiadavky na určenie ceny :
-    ponuková cena vypočítaná v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov sa bude považovať za cenu pevnú,
-    cena v ponuke bude vyjadrená v EUR,
-    cena bude uvedená samostatne na jednotlivé časti obstarávania
-    ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú zmluvnú cenu uchádzač uvedie v zložení :
1.    navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
2.    sadzba DPH a výška DPH,
3.    navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Pokiaľ uchádzať ponúkne obstarávateľovi zľavu  z ceny, bude hodnotená koncová cena obstaranie predmetu zákazky.

D. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky budú určené v zmluve o poskytnutí služby, ktorej obsah sa bude riadiť Obchodným zákonníkom.

Zmluva o poskytnutí služby bude obsahovať :
-    identifikácia objednávateľa,
-    identifikácia poskytovateľa,
-    Preambula : Táto zmluva o poskytnutí služby sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž – podlimitná zákazka.,
-    predmet zmluvy, 
-    cena, 
-    čas plnenia a miesto dodania,
-    platobné a fakturačné podmienky, splatnosť faktúr 30 dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia žiadosti o schválenie fakturovanej čiastky Poskytovateľom
-    zabezpečenie záväzkov,
-    práva a povinnosti zmluvných strán,
-    prevod práv,
-    iné dojednania,
-    zodpovednosť za vady,
-    zánik zmluvy, 
-    záverečné ustanovenia

E. Podmienky účasti uchádzačov
Časť 1. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač splní podmienky účasti uchádzačov vo verejnej súťaži ak preukáže splnenie podmienok podľa :
1.§ 26, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní – osobné postavenie. Tieto podmienky sú stanovené pre všetkých záujemcov alebo uchádzačov bez výnimky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ods. 1 predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií :  uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, alebo uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienky  účasti podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov (128 ods.1).  Skupina dodávateľov preukazuje podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie : Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia je daná ustanovením § 26 a 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v SR a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
2. § 27,  ods.1, písm.c) zákona o verejnom obstarávaní – finančné a ekonomické postavenie : preukáže predložením súvahy alebo výkazu výmer o príjmoch a výdavkoch alebo výkazu ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky (2010,2011,2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom.
3. § 28, ods.1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – technická a odborná spôsobilosť : preukáže zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom :
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie ako zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
§ 28, ods.1 písm. l) bod 2 – preukáže vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.
  
Časť 2. Minimálne požiadavky na preukázanie splnenia podmienok účasti
Komisia bude posudzovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa nasledovných kritérií :
-    úplnosť dokladov,
-    platnosť dokladov,
-    splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uvedených v § 26 ods. 2 alebo ods. 4 a 5, alebo dokladmi zo zoznamu podnikateľov (§ 128 ods. 1), alebo skupina dodávateľov podľa § 31 ods. 3 ZVO,
-    splnenie podmienok účasti podľa § 27, ods.1, písm. c ) ZVO
-    splnenie podmienok účasti podľa § 28, ods.1, písm. a) a l) bod 2. ZVO
Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných dokladov podľa kapitoly E. Podmienky účasti uchádzačov Časť 1.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
-    nesplní podmienky účasti,
-    predloží neplatné doklady,
-    nepredloží požadované doklady alebo informácie, alebo
-    poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
Neplatnými dokladmi sú doklady :
-    ktorým uplynula lehota platnosti,
-    ktoré sú neúplné, alebo
-    ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
Spôsob vyhodnotenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní :
-    členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tejto časti súťažných podkladov a to spôsobom SPLNIL – NESPLNIL.
-    ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač bude zo súťaže vylúčený.

Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia súťaže v časti „KRITÉRIÁ“ je splnenie podmienok účasti uchádzačov v časti „OSTATNÉ“.
F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia
Ponuka bude vyhodnocované na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
1.1 ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
2. Hodnotenie ponúk :                    váha kritéria
2.1 cena (celková cena s DPH)                max. 70%
2.2 zhodné technické a funkčné charakteristiky        max. 30%
     -kompatibilita s existujúcim softwarom
3.Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií :
3.1 Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača, ktorý predloží ponuku s najvyššou cenou na dodanie služby. Pri ostatných ponukách sa určí priamou úmerou :
Príklad :
ponúkaná cena uchádzač č.1 : 112 eur s DPH
pridelený počet bodov : 10 bodov x 70% = 700
ponúkaná cena uchádzač č.2 : 105 eur s DPH
pridelený počet bodov : 10 bodov x 105/112 x 70% = 656,3 (po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto)
3.2 Maximálny počet bodov t.j. 10 x 30% sa pridelí ponuke, ktorá nezabezpečí kompatibilitu jestvujúceho a ponúkaného softwaru. Minimálny počet bodov t.j. 1 x 30% sa pridelí ponuke, ktorá zabezpečí kompatibilitu jestvujúceho a ponúkaného softwaru.
kompatibilita nie : 
pridelený počet bodov :10 bodov x 30% = 300
kompatibilita áno : 
pridelený počet bodov :1 bod x 30% = 30

Určenie víťaza verejnej súťaže :
Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov (zostupne). 
 
G. Prílohy
Cenová ponuka na predmet obstarávania časť „OSTATNÉ“
1. Splnenie podmienok účasti podľa § 26, ods. 1, preukázané dokladmi podľa § 26, ods.2,
alebo uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienky  účasti podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov (128 ods.1).  Skupina dodávateľov preukazuje podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie : Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia je daná ustanovením § 26 a 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v SR a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
2. § 27,  ods.1, písm.c) zákona o verejnom obstarávaní – finančné a ekonomické postavenie : preukáže predložením súvahy alebo výkazu výmer o príjmoch a výdavkoch alebo výkazu ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky (2010,2011,2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom.
3. § 28, ods.1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – technická a odborná spôsobilosť : preukáže zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom :
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie ako zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
§ 28, ods.1 písm. l) bod 2 – preukáže vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.

Pozn : Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní možno splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1. Čas a spôsob určí verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk.
V prípade, že sa vyskytnú dôvodné pochybnosti o pravdivosti čestného vyhlásenia predloženého uchádzačom, verejný obstarávateľ uplatní oprávnenie žiadať o predloženie konkrétnych dokladov, ktorými by sa preukázala pravdivosť tvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení (§ 33 ods. 6).
4.Ostatné doklady a prílohy k cenovej ponuke 
Cenová ponuka na predmet obstarávania časť „KRITÉRIÁ“
1.    Návrh na plnenie kritérií (povinná príloha k cen.ponuke)
2.    Návrh zmluvy

Povinná príloha k cenovej ponuke časť „KRITÉRIÁ“
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Kritérium č. 1    Celková cena s DPH    
Kritérium č.2    Zhodné technické a funkčné charakteristiky
Kompatibilita s existujúcim softwarom SILENTEL – uviesť áno alebo nie     

SÚŤAŽNÉ PODKLADY A ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY   

Podujatie

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste