Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Odstránenie havarijného stavu výplni otvorov v priestoroch mestského múzea

erbM e s t o TURZOVKA
Mestský úrad v Turzovke, Jašíkova 178   023 54 Turzovka

     

                              

Naše číslo:                       Vybavuje / tel.linka:/mob.:                                      Turzovka:
S 120/2015/R  /2015     Michalisková/041-420 93 41/0917 728 938        30.04. 2015
                                           renata.michaliskova@turzovka.sk

 

Výzva
na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene doplnení niektorých zákonov na dodanie služby
"Odstránenie havarijného stavu výplni otvorov v priestoroch mestského múzea".

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Turzovka
Sídlo: Stred  178, 023 54 TURZOVKA
IČO:  00314331
Telefón:  041/4209314
Kontaktné osoby: 
Pre verejné obstarávanie: 
Renáta Michalisková, tel. 041/420 93 41, mob. 0917 728 938, e-mail:renata.michaliskova@turzovka.sk
Pre obhliadku miesta realizácie: 
Ing. Arch. Pavol Čuboň, tel. 041/420 93 40, e-mail: pavol.cubon@turzovka.sk

2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa:
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods.1 písm.b)

3.Typ zmluvy:  Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

4. Názov zákazky:  Odstránenie havarijného stavu výplni otvorov v priestoroch mestského múzea

5. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: 
Stavebné práce
Miesto uskutočňovania stavebných prác: Mesto Turzovka, Stred č.178
NUTS kód: SK031

6. Predpokladaný termín realizácie:
máj - jún 2015

7. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je odstránenie havarijného stavu výplní otvorov spočívajúceho vo výmene jestvujúcich nefunkčných atypických drevených výplní za plastové, demontáž a likvidácia jestvujúcich okien, parapetov, montáž nových výplní podľa ponuky, všetky súvisiace stavebné, montážne a pomocné práce vrátane dotesnenia okien voči okolitým stavebným konštrukciám, nastavenie okien, začistenie vnútorného a vonkajšieho ostenia, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu v súvislosti s výmenou okien, stavebné práce spojené s vyspravením a povrchovými úpravami exteriéru a interiéru vzniknutých ostení.

Technické parametre: 
Rámy okien musia byť celoplastové, obojstranne biele z 5 komorového profilového systému, stavebnej šírky rámu min. 80 mm, 3 tesnenia, výstuž rámov musí byť dimenzovaná pre jednotlivé rozmery okien podľa smerníc výrobcu profilu.
Zasklenie:   -       s izolačným dvojsklom skladby: 4/16/4 vo vyznačených oknách podľa špecifikácie
-   s bezpečnostným sklom vo vyznačených oknách podľa špecifikácie
Kovanie- celoobvodové
Vonkajšie parapety budú z hliníkového plechu bielej farby min.hrúbky 1,5 mm
Vnútorné parapety šírky do 300 mm
Okná musia byť osadené v súlade s platnou STN 73 3134
Podrobný rozpis počtu okien a bližšiu špecifikáciu tvorí príloha č.1 tejto výzvy. Rozmery okien sú informatívne. Úspešný uchádzač dodá okná na základe vlastného zamerania.

8. Slovník spoločného obstarávania:  CPV: 45421100-5

9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Na celý predmet obstarávania v zmysle bodu 7

10. Variantné riešenie: Nie

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 1 mesiaca  od podpísania zmluvy.

12. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob jej doručenia: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.5. 2015 o 13,00 hod.  
Spôsob doručenia:  poštou na adresu  Mesto Turzovka, Stred č. 178, 023 54 Turzovka,  alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Turzovke v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 15,00 hod.

13. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:
Ponuka musí byť doručená v uzatvorenej obálke a obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,
b) označenie ponuky nápisom „SÚŤAŽ – neotvárať - Odstránenie havarijného stavu výplni otvorov v priestoroch mestského múzea“
c) vyplnená príloha č.2 tejto výzvy s odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho zástupcu
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve bude vrátená uchádzačovi neotvorená. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.9 zákona nie je možné podať námietky.

14. Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa. Preddavok verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po fyzickom dodaní predmetu zákazky na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

15. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
kritériom na vyhodnotenie ponúk je „najnižšia cena“  za celý  predmet zákazky s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.

16. Viazanosť ponúk:
31.08. 2015

17. Podmienky účasti  uchádzačov:
Preukázanie osobného postavenia prostredníctvom § 26 v spojení s § 128 ods.1 zák.č.25/2006 Z.z. 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže uchádzač podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní predložením kópie dokladu  o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu  v oblasti predmete zákazky.
Víťazný uchádzač predloží originály, príp. overené kópie dokladov pre splnenie osobitného postavenia pred uzatvorením  zmluvy o dielo.
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z hodnotenia.

18. Prijatie ponuky:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že ich ponuka neuspela.

19. Práva verejného obstarávateľa:
V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy alebo od už podpísanej zmluvy (v lehote viazanosti ponúk) verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí v zmysle platného vyhodnotenia predložených ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.
S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, v ktorej si obstarávateľ vyhradzuje právo obmedziť rozsah prác a dodávok.
Z prieskumu trhu bude vylúčený uchádzač, ak nastane stav v zmysle § 33, ods. 7, § 39, ods. 5, § 42, ods. 1, a ods. 5, zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadávanie zákazky a vyhlásiť ďalšie kolo ak:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená

20. Ďalšie informácie:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: Ing. Arch. Pavol Čuboň, tel. 041/420 93 40

21. Dátum zverejnenia a odoslania tejto výzvy:
30.04.2015

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Vyvesené: 30. 4. 2015

Dátum zvesenia:

Späť