Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

ZADANIE ZÁKAZKY - Projektová dokumentácia na športovú halu v Turzovke

Zadanie zákazky – služby : Projektová dokumentácia na športovú halu v Turzovke

Mesto Turzovka, ako verejný obstarávateľ
zverejňuje
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky

Názov zákazky : Projektová dokumentácia na športovú halu v Turzovke
Opis zákazky : Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej len PD) pre stavebné konanie a realizáciu stavby „Športová hala v Turzovke“  
Lehota dodania služby : dva mesiace od podpísania zmluvy.
 
Dátum zverejnenia:   21.10. 2014

Výzva na predloženie ponuky

Vyvesené: 21. 10. 2014

Dátum zvesenia:

Späť