Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

ZADANIE ZÁKAZKY - Stredové ochranné ostrovčeky

Zadanie zákazky – stavebné práce – Turzovka-stredové ochranné ostrovčeky

Mesto Turzovka, ako verejný obstarávateľ 
z v e r e j ň u j e
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky

Názov zákazky : TURZOVKA – STREDOVÉ OCHRANNÉ OSTROVČEKY
Opis zákazky : Vybudovanie 2 ks ochranných ostrovčekov na križovatkách –a) cesta II/487 a MK ul.Obchodná
                            b) cesta II/487 a MK – ul.Hlinenská  

Lehota dodania tovaru :  apríl – máj 2014
Dátum zverejnenia:   17.2.2014

Výzva na predloženie ponuky

OSTROVČEK HLINENÉ
Priečny rez
Situácia 1
Situácia 3
Situácia 5
Situácia 6
Výkaz, výmer
Technická správa

OSTROVČEK ZÁVODIE
Priečny rez
Situácia 1
Situácia 3
Situácia 4
Situácia 5
Situácia 6
Technická správa
Výkaz výmer

Vyvesené: 17. 2. 2014

Dátum zvesenia:

Späť