Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Výzva na predkladanie ponúk
Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Súťažné podklady 
Príloha č. 1 - Sprievodná správa 
Príloha č. 2 - Súhrnná technická správa
Príloha č. 3 - Výkresy 
Príloha č. 4 - Výkaz výmer - Terasa III - pdf 
Príloha č. 4 - Výkaz výmer - Terasa III - xls 
Príloha č. 5 - Výkaz výmer - Terasa IV - pdf 
Príloha č. 5 - Výkaz výmer - Terasa IV - xls 
Príloha č. 6 - Výkaz výmer - Terasa V - pdf 
Príloha č. 6 - Výkaz výmer - Terasa V - xls

Vyvesené: 5. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Späť