Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 26. jún

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, so zámerom zvýšiť povedomie o závažnom probléme, ktorý nelegálne drogy pre spoločnosť predstavujú.

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií počet liečených užívateľov drog narastá, v roku 2019 sa na Slovensku liečilo 3 295 drogovo závislých osôb, z toho 80,8 % (2 661) tvorili muži a 19,2 % (634) ženy. Z tohto počtu približne tretina (969) boli drogovo závislí, liečení počas výkonu trestu odňatia slobody. Najvyššie počty liečených užívateľov drog boli zaznamenané vo vekovej skupine 30 – 39 ročných (1 241 osôb) a 20 – 29 ročných (1 125 osôb). U osôb, ktoré sa v tomto roku liečili prvýkrát (1 287) prevládala závislosť od kokaínu a kanabisu – konope, u opakovane liečených osôb išlo o závislosť od heroínu, hypnotík a sedatív. Liečbu z vlastnej iniciatívy, alebo iniciatívy rodiny vyhľadalo 38 % (1 251) drogovo závislých. Podľa Európskej správy o drogách za rok 2019 sa odhaduje, že vyše 96 miliónov (29 % dospelých) vo veku 15 až 64 rokov v Európskej únii vyskúšalo v priebehu svojho života drogy. Najčastejšou skúšanou drogou bol kanabis, u ktorého sa s užívaním zvyšuje tolerancia, čo často vedie užívateľov ku konzumácii silnejších drog, v snahe dosiahnuť rovnaký účinok.

 

Príčiny vzniku závislosti

Príčiny vzniku závislosti sú rôzne, na jej vzniku sa podieľa súhra niekoľkých faktorov a ich vzájomná interakcia:

  • osobnosť človeka (vyšší sklon k riskovaniu, snaha „byť zaujímavý“, životná prázdnota, vyhľadávanie nových zážitkov),
  • psychické faktory (neúspech v živote – v škole či práci, rozchod s partnerom, rozvod rodičov, konflikty v rodine),
  • vplyv vonkajšieho prostredia, 
  • ľahká dostupnosť drog.

Pri vzniku závislosti zohráva úlohu aj samotná droga, ktorá pôsobí na každého individuálne. Rozvoj a vznik závislosti závisí od miery tolerancie voči droge, spôsobu aplikácie, metabolizmu, vylučovania či frekvencie užívania. Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi má osloviť najmä mladých ľudí s výzvou, aby zvážili riziká, ktoré drogy prinášajú, pri rozhodovaní či vstúpia do sveta drogových závislostí alebo vtedy, keď chcú s touto závislosťou skončiť. Každý kontakt s drogou v sebe nesie veľké riziko vzniku drogovej závislosti a u mladých ľudí je vývoj závislosti oveľa rýchlejší ako u dospelých, znesú menšie množstvo drog a kombinujú užívanie viacerých návykových látok naraz.

 

Prejavy závislosti

K prvotným signálom závislosti patrí zmena správania. Dochádza k zmene osobnosti, častým zmenám nálad v krátkych časových intervaloch, vzdorovitosti, podráždenosti, zábudlivosti, úzkosti, depresii, strate motivácie, agresivite, utiahnutosti alebo k zhoršeniu schopnosti sústredenia či pamäťových schopností. Postupne je tiež viditeľná zmena zovňajšku – chudnutie, únava, opuchnuté (prípadne červenené, sklenené) oči, krvácanie z nosa, viditeľné znaky po vpichoch a zanedbanie osobnej hygieny. Rovnako dochádza aj k zmenám aktivít – zhoršenie prospechu v škole, záškoláctvo, úteky z domu, absencia v práci, vyhľadávanie samoty, izolácia od rodiny či priateľov, kradnutie vecí z domu prípadne páchanie trestných činov.

 

Zdravotné riziká užívania drog

Riziká vzniku negatívnych zdravotných následkov užívania drog existujú pri všetkých drogách a sú rôzne: depresie, stavy úzkosti, paranoidné stavy, panické reakcie, schizofrénia, halucinácie, degradácia osobnosti, arytmia, zvýšenie krvného tlaku, infarkt, zástava srdca, mozgová porážka, impotencia, poškodenie imunitného systému, mozgu alebo pečene, kŕče, bezvedomie, smrť. Ďalšími rizikami u užívateľov drog aplikovaných injekčne sú napr. HIV/AIDS či vírusová hepatitída, najmä typu C.

 

Najlepším voľbou je drogám sa úplne vyhnúť - užívanie drog nie je riešenie.

 

(Zdroj: www.nczi.sk, www.uvzsr.sk, www.emcdda.europa.eu, Baška T., a kol. 2018. Manuál pre nadstavbovú poradňu prevencie závislostí, Bratislava: ÚVZ SR, 40 s. ISBN: 978-80-7159-233-4)

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

 

Dátum vloženia: 24. 6. 2021 9:58
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 6. 2021 10:03