Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Medzinárodny deň seniorov

Medzinárodny deň seniorov 1

1.október 2022
Medzinárodný deň seniorov
V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom spomínaného vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom.

Má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale systematicky má vyústiť do konkrétnych činov. Okrem spomínaného dňa je aktivitám pre seniorov venovaný celý mesiac október ako Mesiac úcty k starším.

Starnutie je proces, ktorý začína od narodenia a staroba je jeho konečná fáza. V súčasnosti sa zvyšuje počet osôb, ktoré sa dožívajú vyššieho veku ako to bolo v minulosti, čiže sa dá povedať, že naša populácia starne. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa krajiny.

Starobu možno rozdeliť na 3 fázy. Prvou fázou sú seniori vo veku 60 - 74 rokov, ktorú označujeme ako mladší vek seniora, druhá fáza predstavuje seniorov vo veku 75 – 89 rokov, označenú ako starší vek seniora a tretiu fázu predstavujú seniori nad 90 rokov. Túto fázu označujeme tiež dlhovekosť.Aj v starobe by sme mali myslieť na svoje zdravie. Príchod dôchodkového veku so sebou prináša množstvo voľného času, ktorý sa dá aktívne využiť. Prichádza čas, kedy seniori môžu zúročiť nadobudnuté skúsenosti, či už ako pomoc pri výchove vnúčat alebo ako dobrovoľník v rôznych organizáciách. Prichádza čas, kedy sa jednotlivci môžu venovať záľubám, na ktoré predtým nezostával čas. Prichádza čas, kedy sa jedinec môže začať venovať sám sebe.

Toto obdobie so sebou prináša zmeny, ako biologické (pokles imunity, zníženie zmyslového vnímania, predĺženie reakčného času a pod.), tak psychické (pocit menejcennosti, nepotrebnosti a pod.) i sociálne (odchod z pracovného prostredia, nástup na dôchodok a pod.). Každý jedinec sa s touto skutočnosťou vyrovnáva individuálne, čiže sa nedá povedať, že by obdobie staroby prebiehalo u každého rovnako. Na týchto zmenách sa podieľajú genetické faktory, ale i osobnosť a povaha človeka. Všeobecne platí, že osoby optimisticky naladené sa so starobou vyrovnávajú lepšie a taktiež dokážu toto obdobie prežiť plnohodnotnejšie ako osoby negatívne naladené.

Aktivitami pre seniorov sa zaoberajú aj odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, a to formou besied a prednášok zameraných na rôzne problematiky (prevencia srdcovo-cievnych ochorení, Alzheimerova choroba, prevencia onkologických ochorení, prevencia vzniku osteoporózy, diabetes mellitus a pod.). Tieto prednášky sa realizujú pre klientov domovov sociálnych služieb i pre kluby seniorov. O možnosti a témach prednášok je možné sa informovať na tel. čísle 041/4302618, prípadne
e-mailom na ca.vkz@uvzsr.sk.

ÚVZ SR

  •  

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Dátum vloženia: 29. 9. 2022 19:07
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2022 19:11