Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Zo zasadnutia komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Turzovke

Zaoberali sa rozpočtom mesta na rok 2018

Vo štvrtok 23.11.2017 sa konala v zasadačke mestského úradu v Turzovke Komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol jej predseda Mgr. Rastislav Bakajsa. Rokovania sa zúčastnil primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, jeho zástupkyňa MUDr. Viera Belková, prednosta MsÚ Ing. Marián Masnica, členovia komisií, poslanci MsZ a pracovníci mestských organizácií. 
Prerokovali žiadosti o poskytnutie dotácie z mestského rozpočtu na rok 2018, novelizácie o určení mestskej dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a ŠZ so sídlom na území mesta Turzovka. Taktiež sa venovali programu Turzovského leta 2018 a návrhom rozpočtu FK Tatran a Mestského múzea na budúci rok.

V pondelok 27. 11.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku mesta na MsÚ v Turzovke. Zasadnutia sa zúčastnili členovia komisie, zástupcovia mesta, poslanci MsZ, zástupcovia škôl a školských zariadení a zástupcovia príspevkových organizácií. Rokovanie viedla predsedníčka komisie Ing. Jana Majtánová. Prerokovali návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017 vrátane zmien rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Taktiež sa venovali návrhu rozpočtu na rok 2018 a rámcových  rozpočtov na roky 2019-2020 Mesta Turzovka a príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo zasadanie Komisie sociálnej a zdravotnej na pôde Mestského úradu v Turzovke.  Predmetom rokovania boli viaceré žiadosti adresované Mestskému úradu vo veci poskytnutia sociálnej pomoci. Riešila sa žiadosť Základne školy v Turzovke o poskytnutie finančného príspevku ako doplnku dotácie na podporu k stravovacím návykom. Komisia vzala na vedomie a odporúča vybaviť  žiadosti o uzatvorenie zmlúv k poskytovaniu opatrovateľskej služby.   Diskutovala o zrealizovaných stretnutiach pracovných skupín pri tvorbe komunitného plánu ako aj o schválenej novele Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a nových povinnostiach, ktoré táto novela pre mestá a obce od Nového roku prináša. 

Dátum vloženia: 29. 11. 2017 15:42
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2018 15:44