Obsah

Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Turzovke na základe IV. Hlavy Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vychádzajúc z Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy dňa 15.10.1995,

s ch v a ľ u j e

pre katastrálne územia Mesta Turzovka

t e n t o

Š T A T Ú T
M E S T A    T U R Z O V K A

 

Prvá hlava
§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Štatút mesta Turzovka upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.
2) Štatút mesta Turzovka je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

§ 2
Postavenie mesta

1) Mesto Turzovka je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.
Územie mesta Turzovka tvorí súbor katastrálnych území jeho jednotlivých častí:
Stred, Vyšný koniec, Turkov, Závodie, Predmier a Hlinené
Zmeny územia mesta Turzovky možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
2) Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
3) Mesto má právo na svoje mestské symboly.
4) Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len zákonom.

§ 3
Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom mesta Turzovka je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
2) Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností.
Tieto sú zakotvené v jednotlivých ustanoveniach zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
3) Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4) Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v meste trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v meste zdržuje a je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).
5) Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva mesta Turzovky

1) Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. 
2) Samosprávu mesta Turzovka vykonávajú obyvatelia mesta :
a/ orgánmi mesta
b/ miestnym referendom
c/ zhromaždením obyvateľov mesta
3) Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste a s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta.
4) Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia („nariadenia“).
Nariadenia mesta nesmú odporovať ústave ani zákonom.
Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní   ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Turzovke.
5) Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

Druhá hlava
MAJETOK MESTA
§ 5

1) Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.
2) Mesto môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založilo alebo zriadilo, ako aj iným subjektom. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách alebo v zmluvách.
3) Majetok mesta sa používa najmä: 
a) pre verejné účely, 
b) na podnikateľskú činnosť,
c) na výkon samosprávy mesta.
Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
4) Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
5) Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené mestom alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
6) Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta.
7) Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie Mestský úrad. 
8) Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
9) Mesto je povinné o stave a pohybe majetku viesť účtovníctvo v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 6

1) Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné hospodáriť s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2) Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou.
3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku mesta možno zorganizovať mestskú zbierku, povoliť lotériu alebo iné podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4) V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) mesta Turzovka koná v jeho mene primátor mesta.

§ 7

1) Mestské zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou mesta.
2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinnosti upraví mestské zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
3) Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju mesta.

§ 8

Za používanie majetku mesta možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turzovka“, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov alebo ďalšími právnymi predpismi..
2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok mesta Turzovka, nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta
- postup prenechávania majetku mesta do užívania fyzickým a právnickým osobám
- správu majetku mesta, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta, nakladanie s cennými papiermi, aukčný predaj vecí
- práva a povinností organizácií, ktoré mesto zriadilo pri správe svojho majetku, podmienky nadobúdania a odňatia majetku týmto organizáciám
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

 

Tretia hlava
FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA
§ 10

1) Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, štátnych dotácií a ďalších zdrojov.
2) Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami /mestami/, samosprávnymi krajmi, prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami. Mesto môže zabezpečovať financovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov mesta, prípadne tých, kde má mesto majetkový alebo iný vklad. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí /miest/ alebo z iného dôvodu môžu obce /mestá/ zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami /mestami/, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel. Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
3) Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov. Ak mestu nepostačujú vlastné príjmy na plnenie úloh samosprávy, môže mu byť poskytnutá štátna dotácia.

§ 11
Rozpočet

1) Základom finančného hospodárenia mesta Turzovka je viacročný rozpočet mesta schvaľovaný mestským zastupiteľstvom so záväznosťou na jeden aktuálny kalendárny rok . Rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky zohľadňuje zámery rozvoja mesta a potrieb jeho obyvateľov.  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.
2) Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli  obyvatelia mesta vyjadriť. 
To isté sa týka záverečného účtu mesta.
3) Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie.
Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou mesta, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta, výdavky na prevádzku a údržbu majetku mesta a investičné výdavky.
4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia mesta hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.
5) Prebytok rozpočtu  je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov mesta.
6) Mesto vedie majetok v účtovníctve podľa osobitných predpisov. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na aktuálny rok.
7) Mesto môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívy na podporu rozvoja mesta.
8) Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
9) Ročnú účtovnú závierku mesta Turzovka overuje audítor v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 12
Rozpočtové provizórium

1) Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.
3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória upravujú zákony NR SR a ostatná platná legislatíva .

 

Štvrtá hlava
ORGÁNY MESTA TURZOVKA
§ 13
Základné ustanovenia

1) Orgánmi mesta sú:
a/ mestské zastupiteľstvo
b/ primátor
2) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:
a/ mestská rada
b/ komisie mestského zastupiteľstva
c/ výbory mestských častí
d/  mestský úrad
e/ mestská polícia alebo inšpektori verejného poriadku
f/ dobrovoľný hasičský zbor mesta
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanoveniami  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
3) Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 14
Mestské zastupiteľstvo

1) Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Turzovka zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Turzovka.
2) Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v súlade s platnou legislatívou podľa osobitného predpisu.
3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

§ 15
Úlohy mestského zastupiteľstva

1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Turzovka a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa ustanovení zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta, jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet mesta,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na miestne referendum podľa ustanovení  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo uložení miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície miestnym referendom 
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach mesta,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami do orgánov samosprávy mesta na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať Štatút mesta Turzovka, ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,
l) schvaľovať Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Turzovke a zásady odmeňovania poslancov,
m) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, 
n) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny,
p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku v súlade so Zásadami hospodáreniach mesta Turzovka, schvaľovať aukčný predaj vecí
s) rozhodovať o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení, zriaďovať ďalšie orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce
3) Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta v súlade s platnou právnou úpravou a legislatívnymi normami.
4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Turzovke.

§ 16
Primátor mesta

1) Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením a zložením sľubu nového primátora.
2) Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. 
3) Primátor mesta rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto Štatútom mesta  vyhradené Mestskému zastupiteľstvu.  Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
4) Primátor najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákonom o obecnom zriadení nie je ustanovené inak a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva zákonom stanovené úlohy samosprávy a prenesené úlohy štátnej správy 
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickými aj fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok Mestského úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, o vydaní a zmenách organizačného poriadku Mestského úradu informuje Mestské zastupiteľstvo
e) uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu a používa mestské insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
5) Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa osobitného predpisu. Toto svoje rozhodnutie pred pozastavením musí prerokovať v mestskej rade, ak je zriadená, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra mesta a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora mesta. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

§ 17
Zástupca primátora

1) Primátor má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí do tejto funkcie primátor mesta, a to z poslancov mestského zastupiteľstva najneskôr do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak primátor neurobí, zástupcu primátora zvolí Mestské zastupiteľstvo. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
2) Zástupca primátora môže vykonávať túto funkciu ako dlhodobo plne uvoľnený z doterajšieho zamestnania alebo bez dlhodobého plného uvoľnenia, a to v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. 
3) Zástupca primátora je členom mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom rozhodujúcim.
4) Zástupca primátora vykonáva najmä tento okruh činností a úkonov:
a) koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a výbormi mestských častí , 
b) koordinuje činnosť medzi mestskou radou, ak je zriadená, a mestským úradom, 
c) zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva,
d) zabezpečuje dohľad mestského zastupiteľstva nad činnosťou mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností a iných právnických osôb, v ktorých má Mesto Turzovka svoju majetkovú účasť,
e) kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí,
f) podieľa sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
g) zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
h) zastupuje mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj reprezentačnej, a to po dohode s primátorom mesta,
i) zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa osobitného predpisu, ak ho nezvolá starosta,
j) vykonáva právne úkony v  majetkovoprávnych, pracovnoprávnych   administratívnoprávnych vzťahoch za primátora mesta na základe splnomocnenia a v jeho rozsahu,
k) vykonáva dohľad nad úsekom kultúry, marketingu, publicity a mediálneho pôsobenia mesta
5) Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady ak je zriadená,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora mesta 
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.
6) Zástupcovi primátora možno delegovať ďalšie kompetencie, a to podľa písomného poverenia  primátora mesta.
7) Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta Turzovka, ktorý mu určí primátor mesta v rozpätí 75% – 80% platu primátora alebo v rozpätí 1,97 - 2,12 koeficientu, ktorým sa prenásobí priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a stanoveného rozsahu pracovného úväzku zástupcu primátora. Rozsah pracovného úväzku v písomnom poverení dlhodobo uvoľneného zástupcu primátora určí primátor mesta. Zástupcovi primátora, ktorý nie je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho zamestnania, patrí mesačná odmena podľa Poriadku odmeňovania samosprávnych orgánov Mesta Turzovka.
8) Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho zamestnania možno okrem platu priznať odmenu alebo mimoriadnu odmenu. O priznaní a výške odmeny a mimoriadnej odmeny pre zástupcu primátora rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vyčlenenými  finančnými prostriedkami v rozpočte mesta, a to najviac do výšky  40 % súčtu platov za odmeňovacie obdobie.

§ 18
Poslanec dlhodobo plne uvoľnený na výkon funkcie

- zrušený  v plnom znení

§ 19
Hlavný kontrolór mesta

1) Hlavného  kontrolóra mesta volí a odvoláva Mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.
2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom,
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona. 
3) Hlavný kontrolór najmä: 
a) vykonáva kontrolu:
 aa) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, 
ab) príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, 
ac) vybavovania sťažností a petícií, 
ad) dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, 
ae) plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, 
af) dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli, 
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, 
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo. 
4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto článku hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
5) Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Predpoklady na výkon funkcie, ustanovenia o podmienkach voľby a odvolania, úlohách a platových náležitostiach hlavného kontrolóra mesta sú ustanovené zákonom o obecnom zriadení. 
6) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, vedenia účtovníctva a pokladničnej agendy, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
7) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným.

§ 20
Mestská rada

1) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť Mestskú radu v počte nepresahujúcom 1/3 počtu členov Mestského zastupiteľstva.
Členov Mestskej rady spravidla na celé funkčné obdobie volí mestské zastupiteľstvo, ktoré ich môže aj odvolať.
2) Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným  orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3) Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, v jeho neprítomnosti zástupca primátora.
4) Mestská rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých úsekov mestského úradu,
b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
e) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
i) plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.
5) Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
6) Mestské zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa Mestskej rady v Rokovacom poriadku Mestskej rady v Turzovke.

§ 21
Komisie mestského zastupiteľstva

1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.
2) Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3) Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva, členov komisií, a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb, na základe spracovaných Zásad činností komisií MsZ, ktoré schvaľuje MsZ.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, podpredsedu komisie, tajomníka komisie a členov.
4) Podrobnejšiu úpravu práv a povinností vymedzí Mestské zastupiteľstvo v Zásadách činností komisií Mestského zastupiteľstva, ktoré schvaľuje uznesením.
5) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 22
Výbory mestských častí

1) Mesto Turzovka môže zriadiť v mestských častiach Stred, Vyšný koniec, Predmier, Závodie,  Hlinené a Turkov  Výbory mestských častí .
2) Výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.  Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti.  Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru, zvolený výborom.  Výbor môže byť podľa potreby doplnený aj inými občanmi z mestskej časti, podmienkou ich práce vo výbore je ich schválenie v mestskom zastupiteľstve.
3) Okrem uvedeného poslania výboru sú ďalšie oprávnenia a povinnosti výboru dané uzneseniami mestského zastupiteľstva, ktoré môže v priebehu funkčného obdobia zasahovať do ich štruktúry a poverovať ich konkrétnymi úlohami, resp. úlohami s časovým vymedzením pôsobnosti.
4) Podrobnejšiu úpravu práv a povinností vymedzí Mestské zastupiteľstvo v Zásadách činností Výborov mestských častí, ktoré schvaľuje uznesením.

§ 23
Mestský úrad

1) Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
2) Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie Mestského zastupiteľstva,   Mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, ak sú zriadené
c) pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.
3) Prácu Mestského úradu  riadi primátor mesta. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu Mestského úradu, Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu.
4) Organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti, pôsobnosť jednotlivých útvarov, ich vzájomné vzťahy a zásady riadenia, ustanovuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Turzovke, ktorý vydáva primátor mesta.

§ 24
Prednosta Mestského úradu

1) Prednosta Mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.
2) Prednosta Mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3) Prednosta Mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- organizuje, riadi a kontroluje prácu Mestského úradu,
- zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu,
- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie, 
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným 
- podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, ak je zriadená
4) Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží Mestské zastupiteľstvo a primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.

§ 25
Dobrovoľný hasičský zbor mesta

1) V Turzovke pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor mesta, ktorý zriaďuje Mestské zastupiteľstvo v Turzovke podľa platnej právnej úpravy.
Mestské zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v meste a veľkosť hasebných obvodov..
2) Na čele Dobrovoľného hasičského zboru mesta je veliteľ, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva do funkcie Mestské zastupiteľstvo. 
3) Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi a Mestskému zastupiteľstvu.
4) Dobrovoľný  hasičský zbor mesta vykonáva hasebné a záchranné práce vymedzené v zákonoch a platných legislatívnych normách SR.  Sú to najmä:
-  práce pri zdolávaní požiarov na území mesta a pomoc ďalším hasičským a záchranným jednotkám 
- technické zásahy pri ohrození života a zdravia, na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
- podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných požiarnych zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
- podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany mesta,
- podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
- podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
- plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.
5) Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samotnú činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta upraví Mestské zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Dobrovoľného hasičského zboru Mesta  Turzovky.

§ 26
Mestská polícia

1) Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora môže samospráva mesta zriadiť poriadkový útvar -  Mestskú políciu. Mestská polícia sa zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením a vykonáva svoju činnosť na základe ustanovení osobitnej právnej úpravy a ostatných súvisiacich legislatívnych noriem.
2) Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva  a odvoláva do funkcie Mestské zastupiteľstvo. 
3) Podrobnejšiu úpravu organizácie Mestskej polície v Turzovke, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka polície a jej zamestnancov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok Mestskej polície v Turzovke.
4) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície určuje Mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

§ 27
Inšpektor  verejného poriadku

1) Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora môže samospráva mesta zriadiť funkciu Inšpektora verejného poriadku.
2) Počet inšpektorov verejného poriadku je vymedzený systemizáciou a Organizačným poriadkom  Mestského úradu v Turzovke. Inšpektor verejného poriadku je zamestnancom mesta a osobou, ktorá v znení § 128 Trestného zákona požíva status verejného činiteľa. Vykonáva právomoci mesta najmä pri ochrane a zabezpečovaní verejného poriadku v meste a ďalšie práva a povinnosti podľa vymedzení v Organizačnom poriadku  Mestského úradu v Turzovke alebo na základe pokynov a splnomocnenia primátora mesta ako najvyššieho výkonného orgánu samosprávy mesta.

 

Piata hlava
MIESTNE REFERENDUM
§ 28

1) Vyhlasovať miestne referendum obyvateľov mesta Turzovka o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta môže výlučne Mestské zastupiteľstvo.
2) Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o: 
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj na zmenu názvu mesta, 
b) odvolanie primátora podľa osobitného predpisu
c) petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte aspoň 30% oprávnených voličov, 
d)zmenu označenia mesta alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
3) Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta podľa § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov; miestne referendum o iných otázkach nie je prípustné.
4) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda upravuje zákon o obecnom zriadení, ďalšie podrobnosti o organizácii miestneho referenda ustanoví samospráva mesta nariadením.
5) Výsledky hlasovania miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 


Šiesta hlava
ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV MESTA
§ 29

1) Na prerokovanie obecných vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti, resp. viacerých častí.
2) Zhromaždenie obyvateľov mesta sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mesta, prípadne oznámením vo vývesnej skrinke príslušnej mestskej časti. 
3) Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mesta môžu byť podrobne upravené nariadením mesta.

 

 

Siedma hlava
POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 30
Úvodné ustanovenie

1) Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí mesta. Vykonávajú ju v  súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 31
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením a zložením predpísaného sľubu. Postup vzniku a zániku mandátu poslanca po voľbách upravuje osobitný zákon.

§ 32
Práva a povinnosti poslancov

1) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút mesta Turzovka a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Turzovke a zásady odmeňovania poslancov,
2) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy mesta návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) interpelovať primátora, príp. členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom  vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány samosprávy mesta,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti Mestského zastupiteľstva.

§ 33
Náhrady poslancov

1) Funkcia poslanca sa  v zásade vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
3) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

 

 

Ôsma hlava
SPOLUPRÁCA OBCÍ
§ 34

1) Veci spoločného záujmu mesta Turzovka a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou mesta s okolitými mestami a obcami.
2) Mesto môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov podľa platných zákonov a legislatívnych noriem.

 

Deviata hlava
VZŤAHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,
S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI
A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
§ 35

1) Samospráva mesta pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s úradmi štátnej správy, špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou a pod./ ako aj so samosprávnymi krajmi. 
2) Samospráva mesta pri zabezpečovaní rozvoja mesta spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, pôsobiacimi na území mesta.

 

Desiata hlava
SYMBOLY MESTA, OCENENIA MESTA,KRONIKA MESTA

PRVÁ ČASŤ
SYMBOLY MESTA
§ 36
Úvodné ustanovenie

1)  Mestské symboly sú:
a) erb mesta Turzovka
b) zástava mesta Turzovka
c) pečať mesta Turzovka
d) znelka mesta Turzovka
2) Mesto určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania mestských symbolov.

§ 37 
Erb mesta Turzovka

1) Erb mesta Turzovka má tvar deleného štítu červenej farby, v hornej polovici vyrastajú zo strieborného vrchu tri strieborné ihličnaté stromy, dolu sú tri strieborné ruže.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Turzovka tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3) Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.
Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
4) Erb mesta sa používa:
a) na pečatidle mesta
b) na insígniách primátora
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Turzovka, ceny mesta Turzovka a uznaniach mesta Turzovka
d) na listinách Mesta Turzovka a Mestského úradu Turzovka podpisovaných primátorom Mesta Turzovka, zástupcom primátora Mesta Turzovka a prednostom Mestského úradu Turzovka.
e) na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Turzovke,
f) na označenie katastrálneho územia mesta
g) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta
h) na preukazoch poslancov mesta ako aj pracovníkov mesta
i) na rovnošatách pracovníkov mestskej polície a dobrovoľného hasičského zboru mesta,
j) na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a dobrovoľného hasičského zboru mesta
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
5) Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
6) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého   erbu.
7) Mesto Turzovka určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu mesta Turzovka, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 38
Zástava mesta Turzovka

1) Zástava mesta Turzovka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Je červenej farby, prerušenej štyrmi pozdĺžnymi pruhmi bielej farby tak, že spolu vytvárajú celkom 9 pruhov rovnakej šírky, z čoho je 5 pruhov červených a 4 pruhy biele.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy mesta tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
3) Zástavu mesta Turzovka používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Výzvu na použitie zástavy vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4) Zástava mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
6) Zástava mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.
Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
Vztyčovanie a snímanie zástavy mesta uskutočňujú osoby poverené primátorom mesta.
7) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadne text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
8) Za správne zaobchádzanie so zástavou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
9) Mesto Turzovka určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy mesta Turzovka.

§ 39
Pečať mesta Turzovka

1) Pečať mesta Turzovka tvorí erb mesta Turzovka s hrubopisom: „MESTO TURZOVKA“.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie pečate mesta tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.
3) Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – napr. udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
4) Pečať uschováva primátor mesta.

§ 40
Znelka mesta Turzovka

1)   Znelku mesta tvorí skladba skomponovaná pre tento účel.
2)   Znelka mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach ako napr. mestské oslavy, slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, prijatie významných osôb a pod. 
3)   Notová partitúra znelky mesta tvorí prílohu Štatútu mesta .  

DRUHÁ ČASŤ
OCENENIA MESTA 
§ 41

1) Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môžu udeliť tieto ocenenia:
a) Čestné občianstvo mesta Turzovka
b) Cena mesta Turzovka
c) Cena primátora mesta Turzovka
d) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentácia mesta Turzovka
2) Podrobnosti pre udeľovanie ocenení mesta Turzovka upraví Mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.
3) Evidencia udelených ocenení sa vedie v Kronike mesta Turzovka, ktorá musí obsahovať mená a hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia ocenení ako aj stručné odôvodnenie udelenia ocenení.

TRETIA ČASŤ
§ 42
Kronika mesta Turzovka

1) Kronika mesta Turzovka sa vedie v úradnom jazyku.
2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta.

§ 43
Pamätná kniha mesta Turzovka

1)   Návštevy významných osobností na území mesta a rôzne iné významné spoločenské udalosti na území mesta  dokumentuje Pamätná kniha mesta.
2)  Jednotlivé záznamy do pamätnej knihy zabezpečuje príslušná organizačná zložka mestského úradu.

 

Jedenásta hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH
§ 44
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1) Mesto poskytne obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečením prístrešia, stravy alebo inej formy materiálnej pomoci.
2) Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelných pohrôm miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred takýmito udalosťami.
3) Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4) Mesto sa podieľa na likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom mestského hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 45
Sankcie, 
Oprávnenia  mesta pri mimoriadnych situáciách

1) Mesto Turzovka môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
2) Mesto Turzovka môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6.638,- €, ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa Mesto Turzovka dozvedelo o tom, kto sa takéhoto konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa tohto odseku písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom mesta. 
3) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Dvanásta hlava
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 46

1) Štatút mesta Turzovka je základnou právnou normou mesta Turzovka.
2) Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.
3) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
4) Štatút mesta Turzovka bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa 21.2.2007.
5) Štatút mesta Turzovka nadobúda účinnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve.
6) Dňom účinnosti tohto Štatútu mesta Turzovka sa ruší Štatút mesta Turzovka schválený Mestským zastupiteľstvom v Turzovke  dňa 3.4.2000.
7) Novelizácia Štatútu mesta Turzovka č. 1/2009 bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa 29.4.2009 a nadobúda účinnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve.
8) Novelizácia Štatútu mesta Turzovka č. 1/2010 - úplné znenie bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Turzovke dňa 22.12.2010 a nadobúda účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve.
9)   Novelizácia Štatútu mesta Turzovka č.1 /2015 - úplné znenie bola schválená Mestským  
      zastupiteľstvom v Turzovke dňa 28.01.2015 a nadobúda účinnosť dňom schválenia  
     v mestskom zastupiteľstve

V Turzovke, dňa 28.01.2015

 

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta

 

Príloha č. 1
- erb mesta

erb

Príloha č. 2 :                                                      
 - vlajka mesta

vlajka

- zástavy mesta 

zastavazastava1zastava2           

Príloha č. 3 :
- pečať mesta

pečať