Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2019

Novelizácia č. 10/2019 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka

Novelizácia č. 10_2019 VZN č. 1_2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a školských zariadení.pdf Stiahnuté: 5x | 12.03.2019

Novelizácia č. 2/2019 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Novelizácia č. 2_ 2019 VZN č. 1_2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.pdf Stiahnuté: 7x | 12.03.2019

VZN č.2/2019 o záväznej časti Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina

VZN č.2_2019 o záväznej časti Zmeny a doplnku č.1 ÚP zóny Turzovka - IBV Bukovina.pdf Stiahnuté: 17x | 18.02.2019

VZN č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Mesta Turzovka

VZN č. 1_2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Mesta Turzovka.pdf Stiahnuté: 23x | 18.02.2019

Novelizácia č.1/2019 VZN Mesta Turzovka č.1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke

Novelizácia č.1_2019 VZN č.1_2011 o Mestskej polícii v Turzovke.pdf Stiahnuté: 17x | 18.02.2019

2018

VZN Mesta Turzovka č. 2/2018 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN Mesta Turzovka č. 2_2018 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf Stiahnuté: 104x | 10.07.2018

Novelizácia č. 1/2018 VZN č. 1/2017 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Novelizácia č. 1_2018 VZN č. 1_2017 O výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach.pdf Stiahnuté: 117x | 04.07.2018

VZN č. 12018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Turzovka

2018 - VZN č. 1_2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Turzovka.pdf Stiahnuté: 163x | 07.06.2018

Zásady odmeňovania poslancov MsZ Mesta Turzovka, členov samosprávnych orgánov Mesta Turzovka a DHZ Mesta Turzovka

Zásady odmeňovania.pdf Stiahnuté: 208x | 18.05.2018

Novelizácia č. 9/2018 VZN Mesta Turzovka č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta

2018 - novelizácia č. 9_2018 VZN č. 1_2010 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka.pdf Stiahnuté: 163x | 02.03.2018

Novelizácia č. 1/2018 VZN mesta Turzovka č. 2/2016 o sociálnych službách mesta Turzovka

2018 - Schválená novelizácia č. 1_2018 VZN mesta Turzovka č. 2_2016 o sociálnych službách mesta Turzovka.docx Stiahnuté: 146x | 01.03.2018

2017

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.pdf Stiahnuté: 149x | 01.03.2018

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

08 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny.pdf Stiahnuté: 148x | 01.03.2018

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

07 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP.pdf Stiahnuté: 152x | 01.03.2018

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

06 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie.pdf Stiahnuté: 137x | 01.03.2018

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

05 - Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo.pdf Stiahnuté: 148x | 01.03.2018

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

04 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf Stiahnuté: 137x | 01.03.2018

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:5 000

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

03 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1.5 000.pdf Stiahnuté: 131x | 01.03.2018

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1:10 000

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

02 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - 1 .10 000.pdf Stiahnuté: 146x | 01.03.2018

01 - Výkres širších vzťahov

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

01 - Výkres širších vzťahov.pdf Stiahnuté: 128x | 01.03.2018

Stránka