Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2020

Novelizáciu č. 4/2020 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Novelizácia č. 4_2020.pdf Stiahnuté: 25x | 22.07.2020

2019

Novelizácia č.11/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka

schválené VZN na zverejnenie VZN dotácie na žiaka 2020.pdf Stiahnuté: 61x | 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o zrušení a zriadení SŚ

schválené VZN zrušenie škôl a zriadenie školy.pdf Stiahnuté: 49x | 12.12.2019

Novelizácia č.2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke , ktoré nadobudlo účinnosť' dňom 31. decembra 20l1

NOVELIZACIA 2_2019 VZN č. 1_2011 o Mestskej polícii v Turzovke.pdf Stiahnuté: 699x | 30.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.7 /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka

VZN 7_2019.pdf Stiahnuté: 864x | 30.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN8_2019.pdf Stiahnuté: 230x | 30.12.2019

Novelizácia č. 3/2019 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

novel.č.3 2019 VZN č.1 2017.pdf Stiahnuté: 153x | 17.07.2019

VZN č. 4 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.4 2019 o poskytovani elektronickych sluzieb.pdf Stiahnuté: 123x | 17.05.2019

Novelizácia č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Novelizácia č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 22009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf Stiahnuté: 134x | 17.05.2019

VZN č.5 o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, o poskytovaní osobitnej dávky sociálnej pomoci a o zabezpečení nevyhnutnej okamžitej pomoci

VZN o poskyt.jedn.dávky.pdf Stiahnuté: 232x | 16.05.2019

VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka

VZN_3_2019_o_poskytovaní dotácií.pdf Stiahnuté: 146x | 16.05.2019

Novelizácie č. 2 /2019

Novelizácia č. 2/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka.

VZN č.2.pdf Stiahnuté: 172x | 12.03.2019

Novelizácia č. 10/2019 VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka

Novelizácia č. 10_2019 VZN č. 1_2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej školy a školských zariadení.pdf Stiahnuté: 192x | 12.03.2019

VZN č.2/2019 o záväznej časti Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina

VZN č.2_2019 o záväznej časti Zmeny a doplnku č.1 ÚP zóny Turzovka - IBV Bukovina.pdf Stiahnuté: 190x | 18.02.2019

VZN č. 1/2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Mesta Turzovka

VZN č. 1_2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území Mesta Turzovka.pdf Stiahnuté: 257x | 18.02.2019

Novelizácia č.1/2019 VZN Mesta Turzovka č.1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke

Novelizácia č.1_2019 VZN č.1_2011 o Mestskej polícii v Turzovke.pdf Stiahnuté: 183x | 18.02.2019

2018

VZN Mesta Turzovka č. 2/2018 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN Mesta Turzovka č. 2_2018 O podmienkach poskytovania finančných príspevkov pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf Stiahnuté: 299x | 10.07.2018

Novelizácia č. 1/2018 VZN č. 1/2017 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Novelizácia č. 1_2018 VZN č. 1_2017 O výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach.pdf Stiahnuté: 293x | 04.07.2018

VZN č. 12018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Turzovka

2018 - VZN č. 1_2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Turzovka.pdf Stiahnuté: 372x | 07.06.2018

Zásady odmeňovania poslancov MsZ Mesta Turzovka, členov samosprávnych orgánov Mesta Turzovka a DHZ Mesta Turzovka

Zásady odmeňovania.pdf Stiahnuté: 504x | 18.05.2018

Stránka