Obsah

Územný plán

Územný plán

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 418x | 23.03.2009

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 403x | 23.03.2009

Výkres budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery Stiahnuté: 477x | 23.03.2009

Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - energie, telekomunikácie Stiahnuté: 371x | 23.03.2009

Výkres riešenia verejného tech. vybavenia - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 384x | 23.03.2009

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia Stiahnuté: 387x | 23.03.2009

Komplexný výkres priestor. usporiadania a funkč. využívania územia 2 Stiahnuté: 457x | 23.03.2009

Komplexný výkres priestor. usporiadania a funkč. využívania územia Stiahnuté: 574x | 23.03.2009

Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 395x | 23.03.2009

Územný plán mesta Turzovka - textová časť Stiahnuté: 1274x | 23.03.2009

Územný plán - doplnok č. 1

List k prerokovaniu zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Stiahnuté: 353x | 29.06.2009

Územný plán - doplnok č. 2

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu mesta Turzovka /orgánom ŠS,samosprávy, PO Stiahnuté: 333x | 25.06.2012

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu mesta Turzovka /občanom, FO, PO Stiahnuté: 326x | 25.06.2012

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb ZaD č. 2 Územného plánu mesta Turzovka Stiahnuté: 353x | 25.06.2012

Výkreš širších vzťahov ZaD č. 2 Územného plánu mesta Turzovka Stiahnuté: 352x | 25.06.2012

Výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ZaD č. 2 Stiahnuté: 373x | 25.06.2012

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania ZaD č. 2 Stiahnuté: 426x | 25.06.2012

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia ZaD č. 2 Stiahnuté: 370x | 25.06.2012

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo ZaD č. 2 Stiahnuté: 380x | 25.06.2012

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie ZaD č. 2 Stiahnuté: 389x | 25.06.2012

Stránka