Obsah

Zástupca primátora

viera belkova

Zástupca primátora
MUDr. Viera Belková 

tel:  041/42 093 55
služob. mob.:  0905 941 920
e-mail: zastupcaprimatora@turzovka.sk

1) Primátor má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí do tejto funkcie primátor mesta, a to z poslancov mestského zastupiteľstva najneskôr do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak primátor neurobí, zástupcu primátora zvolí Mestské zastupiteľstvo. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
2) Zástupca primátora môže vykonávať túto funkciu ako dlhodobo plne uvoľnený z doterajšieho zamestnania alebo bez dlhodobého plného uvoľnenia, a to v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. 
3) Zástupca primátora je členom mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom rozhodujúcim.
4) Zástupca primátora vykonáva najmä tento okruh činností a úkonov:
a) koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a výbormi mestských častí , 
b) koordinuje činnosť medzi mestskou radou, ak je zriadená, a mestským úradom, 
c) zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva,
d) zabezpečuje dohľad mestského zastupiteľstva nad činnosťou mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností a iných právnických osôb, v ktorých má Mesto Turzovka svoju majetkovú účasť,
e) kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí,
f) podieľa sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
g) zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
h) zastupuje mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj reprezentačnej, a to po dohode s primátorom mesta,
i) zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa osobitného predpisu, ak ho nezvolá starosta,
j) vykonáva právne úkony v  majetkovoprávnych, pracovnoprávnych   administratívnoprávnych vzťahoch za primátora mesta na základe splnomocnenia a v jeho rozsahu,
k) vykonáva dohľad nad úsekom kultúry, marketingu, publicity a mediálneho pôsobenia mesta
5) Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady ak je zriadená,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora mesta 
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.
6) Zástupcovi primátora možno delegovať ďalšie kompetencie, a to podľa písomného poverenia  primátora mesta.
7) Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta Turzovka, ktorý mu určí primátor mesta v rozpätí 75% – 80% platu primátora alebo v rozpätí 1,97 - 2,12 koeficientu, ktorým sa prenásobí priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a stanoveného rozsahu pracovného úväzku zástupcu primátora. Rozsah pracovného úväzku v písomnom poverení dlhodobo uvoľneného zástupcu primátora určí primátor mesta. Zástupcovi primátora, ktorý nie je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho zamestnania, patrí mesačná odmena podľa Poriadku odmeňovania samosprávnych orgánov Mesta Turzovka.
8) Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený z doterajšieho zamestnania možno okrem platu priznať odmenu alebo mimoriadnu odmenu. O priznaní a výške odmeny a mimoriadnej odmeny pre zástupcu primátora rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vyčlenenými  finančnými prostriedkami v rozpočte mesta, a to najviac do výšky  40 % súčtu platov za odmeňovacie obdobie.