Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Návratka - zariadenie SPODaSK

Informácia pre zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti,
ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

Informácia pre zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak
rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.
V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať, že o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu môže písomne požiadať aj zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je dieťaťu poskytovaná starostlivosť pobytovou formou, na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti1. Dotáciu na stravu je možné na deti zo zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť len v prípade, ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania alebo výchovno-vzdelávacieho procesu.
Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:
- 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ2
a odobralo obed,
- 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
- 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.
V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:
- za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ,
pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
- dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci
obeda do MŠ alebo ZŠ).
Ak dieťa, ktorému je nariadená ústavná starostlivosť pobytovou formou vo Vašom zariadení navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na toto dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania:..............................................................................(uviesť adresu, príp. iný obvyklý spôsob doručovania využívaný školskou jedálňou, napr. schránka v školskej
jedálni), a to najneskôr v termíne do ........................ V prípade, že sa dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).
V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Návratka - zariadenie SPODaSK
 

Prílohy

Návratka - zariadenie SPODaSK.pdf

Návratka - zariadenie SPODaSK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,1 kB
Dátum vloženia: 23. 3. 2023 8:57
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2023 9:02

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste