Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2021

Novelizácia č. 3

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1.VZN -schvál. amb.predaj-novelizácia TESCO (1).pdf Stiahnuté: 25x | 19.03.2021

2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 5/2020 O PODROBNOSTIACH O VÝKONE TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA

VZN taxi.pdf Stiahnuté: 111x | 07.01.2021

NOVELIZÁCIA Č. 1/2020, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/ 2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA

NOVELIZÁCIA Č. 1_2020, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZN.pdf Stiahnuté: 88x | 07.01.2021

VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka .

VZN č. 4_2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka ..pdf Stiahnuté: 68x | 04.01.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3_2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA.pdf Stiahnuté: 222x | 15.10.2020

VZN MESTA TURZOVKA Č. 1 /2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VZN MESTA TURZOVKA Č. 1 _2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY.pdf Stiahnuté: 165x | 15.10.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2/2020 O MIESTNYCH DANIACH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2_2020 O MIESTNYCH DANIACH.pdf Stiahnuté: 117x | 15.10.2020

Novelizáciu č. 4/2020 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Novelizácia č. 4_2020.pdf Stiahnuté: 109x | 22.07.2020

2019

Novelizácia č.2/2019 VZN Mesta Turzovka č. 1/2006 o pohrebníctve

vzn.pdf Stiahnuté: 120x | 07.11.2019

Novelizácia č.11/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka

schválené VZN na zverejnenie VZN dotácie na žiaka 2020.pdf Stiahnuté: 144x | 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o zrušení a zriadení SŚ

schválené VZN zrušenie škôl a zriadenie školy.pdf Stiahnuté: 142x | 12.12.2019

Novelizácia č.2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 1/2011 o Mestskej polícii v Turzovke , ktoré nadobudlo účinnosť' dňom 31. decembra 20l1

NOVELIZACIA 2_2019 VZN č. 1_2011 o Mestskej polícii v Turzovke.pdf Stiahnuté: 2427x | 30.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.7 /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka

VZN 7_2019.pdf Stiahnuté: 2621x | 30.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN8_2019.pdf Stiahnuté: 338x | 30.12.2019

Novelizácia č. 3/2019 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

novel.č.3 2019 VZN č.1 2017.pdf Stiahnuté: 237x | 17.07.2019

VZN č. 4 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.4 2019 o poskytovani elektronickych sluzieb.pdf Stiahnuté: 198x | 17.05.2019

Novelizácia č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Novelizácia č.2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 22009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf Stiahnuté: 298x | 17.05.2019

VZN č.5 o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, o poskytovaní osobitnej dávky sociálnej pomoci a o zabezpečení nevyhnutnej okamžitej pomoci

VZN o poskyt.jedn.dávky.pdf Stiahnuté: 423x | 16.05.2019

VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka

VZN_3_2019_o_poskytovaní dotácií.pdf Stiahnuté: 254x | 16.05.2019

Novelizácie č. 2 /2019

Novelizácia č. 2/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka.

VZN č.2.pdf Stiahnuté: 266x | 12.03.2019

Stránka