Obsah

VZN a legislatívne normy Mesta

Územný plán - doplnok č. 3 - schválený

2022

Novelizácia č.22021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Novelizácia č.22021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf Stiahnuté: 10x | 03.01.2022

Novelizácia č.12021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novelizácia č.12021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 8x | 03.01.2022

Novelizácia č.12021 o určení dotácia na žiaka

Novelizácia č.12021 o určení dotácia na žiaka.pdf Stiahnuté: 6x | 03.01.2022

2021

Novelizácia č. 1/2021 ktorou sa mení a dopĺňa VZN mesta Turzovka č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dopady

Novelizácia c.12021 VZN mesta Turzovka č.12020.pdf Stiahnuté: 9x | 17.12.2021

Novelizácia č. 2/2021, ktorou sa mení a dopĺňa VZN mesta Turzovka č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Turzovka

Novelizácia č22021 VZN mesta Turzovka č. 3202.pdf Stiahnuté: 13x | 17.12.2021

Novelizácia č. 1/2021 VZN mesta Turzovka č.4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení sídlom na území mesta Turzovka

Novelizácia č. 12021 VZN mesta Turzovka č.42020.pdf Stiahnuté: 11x | 17.12.2021

Návrh novelizácie Č.1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Turzovka č.4/2020 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

návrh novelizácie VZN o výške dotácie na žiaka.pdf Stiahnuté: 13x | 30.11.2021

Návrh Novelizácie č.2/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh novelizácie č. 2 2021VZN Mesta Tka č. 32020 o nakladaní s komunáln....pdf Stiahnuté: 15x | 29.11.2021

Návrh Novelizácie č.1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č. 1/2021o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh novelizácie č. 1 2021VZN Mesta Tka o miestnom poplatku za KO a DSO... (3).pdf Stiahnuté: 18x | 29.11.2021

Návrh Novelizácie č.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turzovka č.4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka

návrh novelizácie VZN o výške dotácie na žiaka.pdf Stiahnuté: 10x | 30.11.2021

Novelizácia č. 3

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1.VZN -schvál. amb.predaj-novelizácia TESCO (1).pdf Stiahnuté: 41x | 19.03.2021

2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 5/2020 O PODROBNOSTIACH O VÝKONE TAXISLUŽBY NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA

VZN taxi.pdf Stiahnuté: 145x | 07.01.2021

NOVELIZÁCIA Č. 1/2020, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/ 2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA

NOVELIZÁCIA Č. 1_2020, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZN.pdf Stiahnuté: 114x | 07.01.2021

VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka .

VZN č. 4_2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka ..pdf Stiahnuté: 97x | 04.01.2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3/2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 3_2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA TURZOVKA.pdf Stiahnuté: 278x | 15.10.2020

VZN MESTA TURZOVKA Č. 1 /2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VZN MESTA TURZOVKA Č. 1 _2020 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY.pdf Stiahnuté: 201x | 15.10.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2/2020 O MIESTNYCH DANIACH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2_2020 O MIESTNYCH DANIACH.pdf Stiahnuté: 154x | 15.10.2020

Novelizáciu č. 4/2020 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka

Novelizácia č. 4_2020.pdf Stiahnuté: 126x | 22.07.2020

2019

Novelizácia č.2/2019 VZN Mesta Turzovka č. 1/2006 o pohrebníctve

vzn.pdf Stiahnuté: 138x | 07.11.2019

Novelizácia č.11/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Turzovka

schválené VZN na zverejnenie VZN dotácie na žiaka 2020.pdf Stiahnuté: 159x | 12.12.2019

Stránka