Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

„Výzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení § 3 ods.1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu“

Vyzývame občanov, vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy v našom katastrálnom území na zabezpečenie základnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

Podľa §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospadárskej pôdy a  o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanejprevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len vlastník) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy(ďalej len užívvateľ) je povinný

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou

b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby neola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci

priestupkov a ukladaniu pokút zo strany OU Čadca, PLO.

 

                                                             RNDr. Jaroslav Knapec PhDr.

                                                                      vedúci odboru

Prílohy

Výzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení o ochrane a využívaní poľnohospodarskej pôdy-starostlisvosť o poľnohospodársku pôdu.pdf

Výzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení o ochrane a využívaní poľnohospodarskej pôdy-starostlisvosť o poľnohospodársku pôdu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,39 kB
Dátum vloženia: 25. 4. 2024 11:07
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2024 12:43

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste