Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania

Vážení občania okresu Čadca,
v súlade s ust. § 5 ods. 6 zák. č. 395/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022, je možné najneskôr do 20.01.2023 do 12:00 h,

podať žiadosť o špeciálny spôsob
hlasovania s uvedenými údajmi v rozsahu podľa ods. § 5 ods. 5 predmetného
zákona (viď nižšie), na telefónnom čísle zapisovateľky špeciálnej okrskovej
volebnej komisie Mgr. Jany Štrbovej 0961 574 212, e-mail
jana.strbova@minv.sk.
§ 5
Špeciálny zoznam oprávnených voličov
(1)
Na účel vykonania špeciálneho spôsobu hlasovania v referende podľa tohto zákona
zapisovateľ vyhotovuje špeciálny zoznam oprávnených voličov pre hlasovanie v referende
(ďalej len „špeciálny zoznam voličov“) na základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny
spôsob hlasovania v referende v rozsahu údajov podľa odseku 5.
(2)
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende zapisovateľovi
špeciálnej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava,
sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách okresného
úradu; v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda môže podať žiadosť
najneskôr do 12. hodiny.
(3)
Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode
špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého má trvalý pobyt, má právo hlasovať bez
hlasovacieho preukazu.
(4)
Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode
špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať len na
základe hlasovacieho preukazu.
(5)
Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
adresa trvalého pobytu,
d)
adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,

e)
telefonický kontakt.
(6)
Na účel podávania žiadosti podľa odseku 2 prednosta okresného úradu najneskôr päť
pracovných dní predo dňom konania referenda zverejní na webovom sídle okresného úradu
telefonický kontakt na zapisovateľa.

(7)
Zapisovateľ priebežne oznamuje obci trvalého pobytu oprávneného voliča, ktorý požiadal o
špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku,
na území ktorého má trvalý pobyt, údaje podľa odseku 5 písm. a) až c) na účel vyčiarknutia
tohto voliča zo zoznamu voličov; v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda
najneskôr do 14. hodiny.
(8)
Obec alebo mestská časť na základe oznámenia podľa odseku 7 vyčiarkne voliča zo zoznamu
voličov s poznámkou, že volič požiadal o špeciálny spôsob hlasovania. Ak bol voličovi podľa
predchádzajúcej vety vydaný hlasovací preukaz, obec alebo mestská časť oznámi túto
skutočnosť zapisovateľovi bezodkladne, najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom
konania referenda.
(9)
Zapisovateľ odovzdá špeciálny zoznam voličov špeciálnej volebnej komisii najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania; v špeciálnom zozname voličov uvedie, či oprávnenému voličovi bol
vydaný hlasovací preukaz.

                                                                       JUDr. Roman Repa
                                                                             prednosta

 

ziadost-o-specialny-sposob-hlasovania.pdf 

Prílohy

ziadost-o-specialny-sposob-hlasovania.pdf

ziadost-o-specialny-sposob-hlasovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,29 kB
Dátum vloženia: 17. 1. 2023 15:09
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2023 15:14

Podujatie

Plagát

Plagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste