Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zoznam neplatičov v zmysle § 52 Zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpad

Zoznam neplatičov

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2022

Dlžníci - fyzické aj právnické osoby

Mesto Turzovka ako správca dane v zmysle § 52 ods. 2 písm. a) Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnila aktuálne zoznamy daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch.

Výňatok z ustanovení Zákona č. 563/2009 Z. z.

§ 52
Zverejňovanie zoznamov
(2) Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam
a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,
c) daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.
(3) V zoznamoch podľa odsekov 1 a 2 sa uvedie
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,
b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,
c) suma
1. daňových nedoplatkov,
2. dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia dane alebo
3. povolenej úľavy alebo odpustenia podľa § 70 a 157.
(4) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam podľa odseku 1 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje, a zoznamy podľa odseku 1 písm. b) a c) v prvom polroku bežného roka. Zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.

Podľa § 11 ods. 1 daňového poriadku sa za daňové tajomstvo nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná (napr. zverejňované zoznamy daňových dlžníkov podľa § 52   daňového poriadku).

Zverejnenie údajov o fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 daňového poriadku nie je v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré vymedzuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť  len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.  

 Takýmto osobitným zákonom je aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zverejnení sú daňoví dlžníci podľa stavu k 31.12.2022, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

-u právnickej osoby  1.600 €
- u fyzickej osoby 160 €.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.3.2024

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2023.pdf 

Zoznam dlžníkov k 30.9.2023 aktualizovaný.pdf 

Zoznam dlžníkov k 30.6.2023 aktualizovaný.pdf

Zoznam daňových dlžníkov aktualizovaný k 31.3.2023.pdf 

Zoznam daňových dlžníkov aktualizovaný k 31.12.2022.pdf 

Pred postúpením na exekučné konanie je možné nedoplatok zaplatiť do pokladne Mestského úradu Turzovka alebo bezhotovostným prevodom na účet číslo:

SK19 5600 0000 0002 0461 3001

Upozorňujeme, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch budú v najbližšej dobe odstúpené na vymáhanie v exekučnom konaní.

Prípadné reklamácie alebo námietky uplatnite, prosím, písomne na adrese: Mestský úrad Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka alebo e-mailom na adrese msu@turzovka.sk

Mesto Turzovka ďakuje všetkým, ktorí platia miestne dane a poplatky!

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste