Obsah

Neplatiči

Zoznam neplatičov v zmysle § 52 Zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpad