Obsah

Základné údaje o meste Turzovka

Turzovka je súčasťou Euroregiónu Beskydy
euroregionBlízkosť hraníc  predurčuje región Kysúc kvytváraniu spolupracujúcich medzinárodných spoločenstiev. Najvýznamnejším z nich je Euroregión Beskydy, do ktorého sa  zapojilo vyše 70  slovenských  miest  a obcí, prevažne z regiónu Beskýd. Euroregión  Beskydy združuje mestá a obce slovenskej, českej a poľskej časti Beskýd.
Hlavnou náplňou spoločenstva je hľadanie možností rozvoja a spolupráce v  jednotlivých  oblastiach,  najmä  v  oblasti  cestovného  ruchu,  výmeny informácií, spoločných športových, kultúrnych a iných podujatí.

 

Mikroregión Horné Kysuce
mikroregionIniciátorom a  zároveň  zakladajúcim členom  združenia Mikroregión Horné Kysuce je mesto Turzovka. Mikroregión Horné  Kysuce združuje  geograficky i historicky späté okolité obce do  jedného  celku. Bol  založený  05.11.2003 Zmluvou o zložení združenia právnických osôb, ktorého cieľom je   zaktivizovanie    regionálnej   spolupráce   na   rozvoj   regiónu  na územiach združených obcí Horných Kysúc. 
V súčastnosti Mikroregión združuje 9 obcí

Predmetom činnosti Mikroregiónu je najmä spolupráca a činnosti v nasledovných oblastiach:
- územného plánovania, výstavby a rozvoja infraštruktúry
- miestnej a mestskej dopravy a komunikácií
- životného prostredia a ekológie
- hospodárstva, obchodu, priemyslu, malého a stredného podnikania
- poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva
- cestovného ruchu a turistiky
- školstva, mládeže a športu
- kultúry, osvety a záujmových spolkov
- prevencie a likvidácie následkov živelných pohrom
- starostlivosti a bezpečnosti obyvateľov

OBCE KTORÉ PATRIA DO MIKROREGIÓNU HORNÉ KYSUCE

erb

 

 

 

 TURZOVKA
počet obyvateľov: 7.457 (k 31.12.2018)
rozloha: 3498 ha

Kontakt:
Mestský úrad Turzovka
Adresa: Jašíkova 178, 02354 Turzovka
Tel.: 041- 420 93 11
Mail: msu@turzovka.sk
Web: www.turzovka.sk

 dlha nad kysucou 
 DLHÁ NAD KYSUCOU
počet obyvateľov: 623 (k 31.12.2010)
rozloha: 1225,9 ha

Kontakt:
Obecný úrad Dlhá nad Kysucou
Adresa:  Dlhá nad Kysucou 258, 023 54 Turzovka
Tel.: 041- 435 23 89
Mail: obec.dnk@gmail.com 
Web: www.dlhanadkysucou.sk

 klokocov

 

 

 

 KLOKOČOV
počet obyvateľov: 2455 (k 31.12.2010)
rozloha: 2117 ha

Kontakt:
Obecný úrad Klokočov
Adresa: Klokočov 962, 023 22 Klokočov
Tel.: 041- 435 81 10
Mail: starosta@klokocov.sk
Web: www.klokocov.sk

 korna

 

 

 

 KORŇA
počet obyvateľov: 2215 (k 31.12.2010)
rozloha: 2533 ha

Kontakt:
Obecný úrad Korňa
Adresa: Obecný úrad, 023 21 Korňa
Tel.: 041- 435 62 13
Mail: korna@korna.sk
Web: www.korna.sk

 olesna

 

 

 

OLEŠNÁ
počet obyvateľov: 1997 (k 31.12.2010)
rozloha: 1977,3 ha

Kontakt:
Obecný úrad Olešná
Adresa: Obecný úrad, 023 52 Olešná
Tel.: 041- 436 11 01
Mail: urad@obecolesna.sk
Web: www.obecolesna.sk

 podvysoka

 

 

 

PODVYSOKÁ
počet obyvateľov: 1309 (k 31.12.2010)
rozloha: 560,9 ha

Kontakt:
Obecný úrad Podvysoká
Adresa: Podvysoká 26, 023 57 Podvysoká
Tel.: 041- 434 62 23
Mail: obecnxdr@mail.t-com.sk
Web: www.podvysoka.sk

 makov

 

 

 

MAKOV
počet obyvateľov: 1847 (k 31.12.2010)
rozloha: 4606 ha

Kontakt:
Obecný úrad Makov
Adresa: Obecný úrad, 023 56 Makov
Tel.: 041- 436 42 20
Mail: makov@makov.sk
Web: www.makov.sk

 staskov

 

 

 

STAŠKOV
počet obyvateľov: 2773 (k 31.12.2010)
rozloha: 2187,3 ha

Kontakt:
Obecný úrad Staškov
Adresa: ul.Jozefa kronera 588, 023 53 Staškov
Tel.: 041- 430 27 14
Mail: podatelna@staskov.sk
Web: www.staskov.sk

vysoka nad kysucou

 

 

VYSOKÁ NAD KYSUCOU
počet obyvateľov: 2848 (k 31.12.2010)
rozloha: 4387 ha

Kontakt:
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou
Adresa: Ústredie 215, 023 55
Tel.: 041- 436 11 01
Mail: obec@vysokanadkysucou.sk
Web: www.vysokanadkysucou.sk