Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

duha

Vyšný Koniec 207, 023 54  Turzovka
telefón: 0917 373 767   

otváracie hodiny

Mestský úrad v Turzovke oznamuje občanom možnosť využitia  Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu „DÚHA“ na Vyšnom Konci, v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR: 

a)  poskytuje

1. sociálne poradenstvo - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného a špecializovaného poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Špecializované sociálne poradenstvo - je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny, komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.  

/sociálnu pomoc a hmotnú núdzu, zadlženosť, nárok na starobný a invalidný dôchodok, pomoc pri evidencii uchádzačov o zamestnanie, nárok na peňažný príspevok na opatrovanie, na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, náhradné výživné, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a iné. Problémy pri riešení rodinných problémov  /zdravotných, výchovných, sociálnych, ekonomických, násilie v rodine a iné/

2. sociálna rehabilitácia - je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ide o najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálna komunikácia 
                                      
3. preventívna aktivita - je odborná činnosť zameraná na  predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny, alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie

b) zabezpečuje

1. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. 
/problémy pri hľadaní zamestnania -spísanie životopisu, žiadosti, motivačného listu, vypĺňanie tlačív, spisovanie úradných podaní - návrhy na výživné, na rozvod a iné, sprostredkovanie potrebnej odbornej pomoci a iné/

2. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia - odborná činnosť sa realizuje s cieľom zvýšenia školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených rodín a lokalít a tým rozšírenia ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti.

3. záujmová činnosť - krúžky pre deti a mládež, kluby pre matky s deťmi a iné záujmové aktivity

Môžete nás navštíviť osobne na adrese:

Nízkoprahová sociálna služba  pre deti a rodinu „DÚHA“ Vyšný Koniec č. 207- otváracie hodiny  v pracovné dni: 09:00 hod. – do 17:00 hod.
- telefonicky kontakt  na t. č.: 0917 373 7670917211180 
- emailom: katarina.prengelova@turzovka.sk 

Vonkajší areál v rámci zariadenia  Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu  „DÚHA“ je otvorený denne od 09:00 do 17:00 hod. v pracovné dni a súčasťou vonkajšieho areálu je aj viacúčelové ihrisko, ktoré majú možnosť využívať prijímatelia sociálnych služieb zdarma.
 

Pracovníci:

katarína

 

 

 

 

 

PhDr. Katarína Prengelová, PhD. – odborný garant NSSDR

lukáš

Lukáš Vyšinský - odborný pracovník NSSDR

Stanislava Schumerová-Stuchlíková

Stanislava Stuchliková Schumerová - pracovník NSSDR

Odborný garant: nastavuje smerovanie výkonu NSSDR v súlade s potrebami mesta, komunity a klientov. Odborne riadi výkon NSSDR, organizačne, obsahovo, aby bolo zaistené plnenie cieľov. Vytvára a udržuje korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami /mesto, ÚPSVaR SR vzdelávacie inštitúcie a iné.

Odborný pracovník: zisťuje, mapuje potreby klientov, komunity, vyhľadáva klientov a prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite. Svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Pracovník: asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva klientov, vykonáva odborne nenáročné úkony pri práci s klientom a vedie voľno-časové aktivity, pre deti a mládež, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity.

 

www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww.ia.gov.sk

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste