Obsah

Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka

Typ: ostatné
Projekt

logá

Základné údaje

ÚDAJE O PROJEKTE

Kód projektu:

310011L469

Názov projektu:

Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka

Výzva:

OPKZP-PO1-SC111-2017-23 - 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 

PRIRADENIE K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

Operačný program:

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Poskytovateľ pomoci

POSKYTOVATEĽ POMOCI

Názov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Orgán implementácie fondov:

RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia

IČO:42181810

VYHLASOVATEĽ

Subjekt:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Orgán implementácie fondov:

RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia

IČO:42181810

Adresa : Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

 

Prijímateľ a partneri

PRIJÍMATEĽ

Obchodné meno / Názov : Mesto Turzovka

Sídlo (ulica, číslo, PSČ, obec) : Stred 178, 02354 Turzovka

IČO : 00314331

DIČ : 2020553315

IČZ/IČ : 1001762476

Platiteľ DPH : Nie

IČ DPH :

Právna forma :Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Stručný popis projektu

Popis projektu:

Predmetom realizácie projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadu prostredníctvom obstarania kompostérov pre domácnosti. Predkladateľom projektu je mesto Turzovka, pričom územie mesta je zároveň aj miestom realizácie projektu. Realizáciou hlavnej aktivity dôjde k obstaraniu 1610 kusov kompostérov s objemom 1050 litrov a sumárnym objemom 1 690,5 m3. V súlade so zákonom 79/2015 Z. z. a s vyhláškou 371/2015 Z. z. a v súlade so záujmom obyvateľov o vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu plánujeme zrealizovať v meste komplexný systém predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácností. Pre tento účel budeme v rámci predkladaného projektu nakupovať kompostéry pre domácnosti v meste, v ktorých budú jednotlivé domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.Výsledkom realizácie predkladaného projektu budú nakúpené kompostéry pre domácnosti.  Nákupom kompostérov a ich poskytnutím jednotlivým domácnostiam dosiahneme znižovanie podielu objemu BRO v zmesovom odpade a zabezpečíme adekvátny systém predchádzania jeho vzniku.

Harmonogram realizácie hlavnej aktivity je plánovaný na 4/2018 - 8/2018.

 

Výška finančných prostriedkov projektu

ZAZMLUVNENÁ VÝŠKA NFP

Celková zazmluvnená suma : 200 622,40 €

Zazmluvnená suma NFP : 190 591,28 €

Poskytnuté finančné prostriedky prijímateľovi (NFP) : 0,00 €

FINANČNÝ PLÁN (3 ZÁZNAMY)

Zdroj

Zazmluvnená suma

Percento

Spolu

200 622,40

 

1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ

170 529,04

85,00

1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR

20 062,24

10,00

9020 - Vlastné verejné

10 031,12

5,00


Harmonogram realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít) : 5

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu : máj 2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu : september 2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch) : 5

 

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (2 ZÁZNAMY)

Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová  hodnota

P0558

Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu

počet

1 610,0000

P0708

Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov

m3

1 690,5000


Miesta realizácie projektu

MIESTO REALIZÁCIE (1 ZÁZNAM)

Štát

Región

VÚC

Okres

Obec

Slovensko

Stredné Slovensko

Žilinský kraj

Čadca

Turzovka


Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

ZMLUVA

Číslo zmluvy:

OPKZPPO1SC111201723/194

Dátum platnosti zmluvy:

18.6.2018

Dátum účinnosti zmluvy:

5.7.2018

URL adresa:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3537845&l=sk


Vytvorené: 6. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 8. 2018 12:30
Autor: Správce Webu