Obsah

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka – II. Etapa

Typ: ostatné
Kód projektu v ITMS2014+ : 302011Q672
Číslo zmluvy IROP-Z-302011Q672-122-15

Cieľ:

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy - cyklodopravy na miestnej a regionálnej mobilite - v meste Turzovka a prirodzeného spádového územia priľahlých obcí regiónu Horných Kysúc Žilinského samosprávneho kraja budovaním úseku kompaktnej dopravno-obslužnej siete cyklistickej infraštruktúry - cyklistickej komunikácie –

Prijímateľ: Mesto Turzovka

Celkové oprávnené výdavky: 451 752,04 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 429 164,44 EUR

Stručný popis projektu:

 

 

Hlavný cieľ projektu :

Cieľom projektu je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy - cyklodopravy na miestnej a regionálnej mobilite - v meste Turzovka a prirodzeného spádového územia priľahlých obcí regiónu Horných Kysúc Žilinského samosprávneho kraja budovaním úseku kompaktnej dopravno-obslužnej siete cyklistickej infraštruktúry - cyklistickej komunikácie – cestičky pre cyklistov s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Cieľovým územím realizácie projektu je mesto Turzovka na ul. Kysucká cesta, ktorá je súčasne aj cestou II/487, medzi 46,0 – 48,0 kilometrovníkovým staničením.

 

Popis projektu :

Cestička pre cyklistov bude vybudovaná pozdĺž cesty II/487 približne medzi 46,0 – 48,0 kilometrovníkovým staničením v celkovej dĺžke 0,850 km, oddelený bude od cesty obrubníkom a bude slúžiť len cyklistom. Smerovo bude celá cestička pre cyklistov kopírovať smerové riešenie cesty II/487. Úprava začína v km 0,000 cca 250 m za tabuľou začiatku mesta Turzovka(oproti čerpacej stanici PHM) v smere od Čadce do Makova a pokračuje stále vpravo popri ceste II/487 po križovatku s cestou II/484Výškové riešenie je priamo závislé na výškovom riešení cesty II/487. Cestička pre cyklistov bude šírky 3,50 m, pričom 0,5 je bezpečnostná šírka a 3,00 je čistá šírka cestičky pre cyklistova. Cestička pre cyklistov bude osadená tak, aby v zmysle ÚP bola cesta II/487 zachovaná v šírke MZ 14/4, ale bude redukovaná na MZ 9,5 t. j.3,50 m jazdný pruh, 0,25 m vodiaci prúžok a 0,50 m spevnená krajnica. Súčasťou je odvodnenie cestičky pre cyklistov a osvetlenie cestičky pre cyklistova, ktoré sa zaradí do systému verejného osvetlenia mesta Turzovka. Nové rozvody VO budú napojené z nových rozvádzačov RV01, RV02.Pre bezpečnosť a primeranú orientáciu na novobudovanej cestičky pre cyklistov bude zabezpečené vodorovné a zvislé dopravné značenie cestičky pre cyklistov a zvislé dopravné značky budú premiestnené na nové stĺpiky osadené 0,5 m od obrubníka cestičky pre cyklistova a stĺpik bude ohnutý tak, aby nezasahoval do bezpečnostného priestoru cesty II/487 a zároveň, aby neohrozoval cyklistov. Realizácia stavby Rekonštrukcie cyklotrasy na cestička pre cyklistov v Meste Turzovka je rozdelená na 8. etáp.

 

Hlavná aktivita rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu bude pozostávať z dvoch podaktivít:

HA 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - A.1. cyklistické komunikácie,

HA 2 - Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

HA 1 bude pozostávať s vybudovania 0,850 km úseku novej cyklistickej komunikácie pozdĺž cesty II/487 na ul. Kysucká cesta, ktorá bude od cesty oddelená obrubníkom. Cyklistická komunikácia bude v podobe cestičky pre cyklistov s rozdelenými pruhmi. Cestička pre cyklistov bude šírky 3,50 m, pričom 0,5 je bezpečnostná šírka a 3,00 je čistá šírka cestičky pre cyklistov. Cestička pre cyklistov bude osadená tak, aby v zmysle ÚP bola cesta II/487 zachovaná v šírke MZ14/4, ale bude redukovaná na MZ 9,5 t. j. 3,50 m jazdný pruh, 0,21 m vodiaci prúžok a 0,50 m spevnená krajnica.

 HA 2 bude pozostávať s vybudovania prvkov upokojovania dopravy a zvyšujúcich bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky odstránením úzkych miest :

  •  odstránené úzke miesto – po celej dĺžke cestička pre cyklistov a fyzicky oddeleného obrubníkom a zúžením šírkových pomerov cesty II/487 sa skľudní automobilová doprava,
  •  osvetlenie cestičky pre cyklistov v celom dĺžkovom profile prostredníctvom nových rozvádzačov a osadených osvetľovacích stožiarov,
  •  vyústenia priechodov pre chodcov budú v súlade s technickými podmienkami TP 10/2011 a prebudované na bezbariérové s dlažbou pre nevidiacich s povrchom s drážkami a výstupkami pre orientáciu pre zrakovo postihnutých
  •  kompletné dopravné značenie realizované v zmysle STN 018020 zabezpečujúce bezpečnosť a primeranú orientáciu na novovybudovanej cestičke pre cyklistov.

 

Výstupy projektu

Výstupy projektu budú v podobe vybudovania 0,850 km úseku novej cyklistickej komunikácie pozdĺž cesty II/487 od nej obrubníkom segregovaným formou cestičky pre cyklistov s rozdelenými pruhmi, ktorá bude slúžiť len cyklistom a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (kompletné zvislé a vodorovné dopravné značenie zabezpečujúce primeranú orientáciu, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu regionálnu mobilitu prirodzeného spádového územia centra osídlenia 4. úrovne Kysuckej rozvojovej osi tretieho stupňa Čadca – Turzovka – Makov v zmysle KURS 2001v znení KURS 2011 a jeho prirodzeného spádového územia - priľahlých obcí regiónu Horných Kysúc Žilinského samosprávneho kraja po navrhovanej cyklotrase –Kysucká cyklomagistrála – Strieborná Kysuca. Súčasne zlepšujú dostupnosť verejných služieb a zamestnania obyvateľom mestských častí Hlinené, Predmier, Závodie, Vyšný Koniec, Turkov najmä s mestskou časťou Stred, v ktorej je sústredená väčšia časť občianskej vybavenosti, výroby, obchodu a služieb.

Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií ako aj horizontálny princíp Nediskriminácia v podobe debarierizácie verejných priestranstiev, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľov. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je preferencia cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy. Výsledky projektu prispejú k odstráneniu dopravno-bezpečnostných dôvodov, ktoré môžu viesť občanov k vyhýbaniu sa využívať bicykel na prepravu pozdĺž frekventovanej cesty a budú motivovať ľudí v rámci mesta využiť bicykel na presun za prácou/verejnými službami.

 

 


Vytvorené: 3. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2021 07:31
Autor: Správce Webu