Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Pripomienky k VZN

K návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Turzovka môžu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení fyzické osoby a právnické osoby uplatniť svoje pripomienky, ktorými možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu; z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky možno uplatniť v desaťdňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom vyvesenia návrhu:

  • v písomnej forme na adresu: Mestský úrad V Turzovke,  Turzovka, Stred 178 ,  (fyzicky musia byť doručené v posledný deň lehoty!)
  • elektronicky na adresu: msu@turzovka .sk

 

 

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste