Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Symboly mesta

Mestské symboly sú:

a) erb mesta Turzovka
b) zástava mesta Turzovka
c) pečať mesta Turzovka

Erb mesta Turzovka

Erb Turzovky vznikol až v súvislosti s iniciatívou určenia charakteru mesta v závere roka 1967.  Unikátna symbolika pôvodnej pečate sa však do návrhu nedostala, resp. jediné čo z nej bolo zachované bolo číslo 3. V návrhu erbu sa nachádzali tri, z vrchu vyrastajúce štylizované ihličnaté stromy – jedle. Tie mali symbolizovať nielen tri kopce: Bukovinu, Živčákovu a Kopanicu, ale mali byť aj symbolom hôr, v ktorých autor návrhu videl večný symbol voľnosti (slobody). V dolnej časti erbu boli umiestnené dve ruže z rodového erbu zakladateľa obce Juraja Turza. Lež ako to vyjadril autor návrhu: „nestalo sa tak ani z lásky ani z vďačnosti ... naše ruže chcú znamenať nielen radosť zo života a šľachetnosť, ale aj múdrosť.“   Medzi ružami bol znázornený povstalecký oheň, ako symbol povstaleckej Turzovky a pamiatky na oslobodenie. Všetko staré i nové, nech venčí zelená stuha, ktorá lemovala ľanovú košeľu turzovského mládenca a vlasy jeho dievčiny! To je reč symbolov znaku nášho drahého mladého mesta Turzovky, poznamenal autor návrhu. Zelenou stuhou myslel zelenú obrubu štítu erbu, na ktorom sa v najvrchnejšej časti skvel nápis Turzovka. Na základe dekrétu Stredoslovenského krajského národného výboru bol tento „erb“ uvedený do používania 1. januára 1968. Nový erb mal však mnoho heraldických nedostatkov. V roku 1975 bola konštituovaná heraldická komisia, tá odporučila Turzovke vypustiť z erbu partizánsku vatru ako neprimeraný symbol. Namiesto nej sa dostala do erbu tretia ruža (tri ruže z rodového erbu Turzovcov). Definitívna podoba erbu sa ustálila do dnešnej podoby a plénum MsNV ho dňa 16. júna 1984 prijalo a zaviedlo do užívania.

logo1) V hornej polovici červeného štítu vyrastajú zo vznášajúceho sa návršia tri ihličnaté stromy, v dolnej polovici tri ruže (2, 1) - všetko strieborné.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Turzovka tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3) Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.
Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.
4) Erb mesta sa používa:
a) na pečatidle mesta
b) na insigniách primátora
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Turzovka, ceny mesta Turzovka a uznaniach mesta Turzovka
d) na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Turzovke,
e) na označenie katastrálneho územia mesta
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta
g) na preukazoch poslancov mesta ako aj pracovníkov mesta
h) na rovnošatách pracovníkov mestskej polície a mestského požiarneho zboru
i) na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského požiarneho zboru
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
5) Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb mesta nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor.
6) Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého   erbu.
7) Mesto Turzovka určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu mesta Turzovka, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

Zástava mesta Turzovka

vlajka1) Zástava mesta Turzovka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Je červenej farby, prerušenej štyrmi pozdĺžnymi pruhmi striebornej farby tak, že spolu vytvárajú celkom 9 pruhov rovnakej šírky, z čoho je 5 pruhov červených a 4 pruhy strieborné.
2) Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy mesta tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
3) Zástavu mesta Turzovka používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4) Zástava mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
6) Zástava mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy mesta uskutočňujú osoby poverené primátorom mesta.
7) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadne text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
8) Za správne zaobchádzanie so zástavou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
9) Mesto Turzovka určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy mesta Turzovka.

Pečať mesta Turzovka

Najstaršie pečatidlo Turzovky je datované rokom 1712.  V pečatnom poli je vyobrazený vrch s tromi palmami, pod ním sa nachádza latinský nápis OMNE TRIN.[UM] PERF.[ECTUM] – lat. v Trojici je všetko dokonalé. Kruhopis pečate má podobu SIGILLUM TURSOWKIENSE RESTAURATUM 1712 – lat. obnovená turzovská pečať 1712. Vonkajšiu obrubu pečate tvorí vencovka, z ktorej v hornej časti vyrastá kríž. Spojenie troch paliem s mottom nesie v sebe symbol Božskej Trojice, ktorú ešte umocňuje spomenutý kríž. Takáto hlboká symbolika je na Kysuciach unikátna. Kruhopis hovorí o obnovenej pečati, z toho vyplýva, že prvé pečatidlo Turzovky muselo vzniknúť ešte v priebehu 17. storočia. Túto pečať používala obec až do 70. rokov 19. storočia.
V období 70. a 80. rokov 19. storočia používala Turzovka ešte dve obrazové pečate, ktoré ale zďaleka nedosahovali ani umelecko-remeselnú, ani symbolickú hodnotu najstaršej obecnej pečate. Staršia pečať mala v pečatnom poli tri z pažite vyrastajúce smreky, jej kruhopis mal podobu: * TRENCSÉN M.[EGYE] TURZÓFALVA KÖZSÉG PECS.[ETJE] – maď. Trenčianska župa, pečať obce Turzovka. 
V roku 1889 začala obec používať novú, ešte jednoduchšiu pečiatku. V pečatnom poli boli vyryté dva kopce, pod nimi sa nachádzal nápis TURZOVKA. Kruhopis znel: TRENCÉN MEGYE KÖZSÉG, maď. Trenčianska župa, obec Turzovka.
Ďalšie turzovské pečiatky boli už len nápisové. Keďže sa v pečiatkach zvyčajne odrážalo aj administratívne začlenenie obce, pri každej zmene v organizácii verejnej správy sa menila i obecná pečiatka. Do roku 1918 bol text v pečiatkach maďarský, po roku 1918 slovenský. Súčasná pečiatka mesta má v pečatnom poli zakomponovaný mestský erb. Kruhopis znie: MESTO TURZOVKA.

pečať1) Pečať mesta Turzovka tvorí erb mesta Turzovka s hrubopisom: „MESTO TURZOVKA“.
2) Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
3) Pečať uschováva primátor mesta.

Podujatie

Plagát festivalu  Hudobná noc 2024

Plagát Ahoj leto

Plagát Šláger paráda

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste