Obsah

Mestský úrad

MsÚ

 

úradné hodiny

 

od

do

Pondelok

7.00

17.00

Utorok

7.00

15.00

Streda

7.00

15.00

Štvrtok

nestránkový deň

zabezpečenie funkčnosti

pokladňa: 7.30-11.30

podateľna:7.00-15.00

overovanie: 7.00-15.00

Piatok

7.00

13.00

Poštová adresa:
Mestský úrad Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

MESTSKÝ ÚRAD
1)
 Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
2) Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie Mestského zastupiteľstva,   Mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, ak sú zriadené
c) pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.
3) Prácu Mestského úradu  riadi primátor mesta. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu Mestského úradu, Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu.
4) Organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti, pôsobnosť jednotlivých útvarov, ich vzájomné vzťahy a zásady riadenia, ustanovuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Turzovke, ktorý vydáva primátor mesta.

Organizačný poriadok MsÚ platný od 01.02.2017 - tu ku stiahnutiu .pdf, 7,47 MB

Mapa