Obsah

Prednosta

Prednosta Mestského úradu
JUDR. FRANTIŠEK MRAVEC

tel:  041/420 93 13
služob. mobil: 0917425229
e-mail:  prednosta@turzovka.sk / info@turzovka.sk


1) Prednosta Mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.
2) Prednosta Mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3) Prednosta Mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- organizuje, riadi a kontroluje prácu Mestského úradu,
- zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu,
- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie, 
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným 
- podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, ak je zriadená
4) Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží Mestské zastupiteľstvo a primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.