Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Komunitný plán sociálnych služieb

Podľa § 83, ods. 2 Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov mesto Turzovka predložilo schválený  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka na roky 2018 – 2022 (so zapracovanými pripomienkami ) úradu Žilinského samosprávneho kraja 

Uznesenia riadiacej skupiny, organizačný a rokovací poriadok

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ⇒ TU

INFORMATÍVNA  SPRÁVA

logoSpracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je povinnosťou „obce“, ktorá je stanovená Zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Podľa § 80, ods. a) „obec“ vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. 
 
V priebehu roku 2016 boli cestou mestského úradu v Turzovke vytvorené Všeobecne záväzné nariadenia: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turzovka č. 1 o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o sociálnych službách mesta Turzovka. Na území mesta Turzovka sa od júna/2016 realizujú činnosti Národného projektu – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Od novembra/2016 mesto Turzovka začalo poskytovať opatrovateľskú službu. V nadväznosti na uvedené, v rámci komunitného plánovania má mesto Turzovka za cieľ zmapovať potreby konkrétnych obyvateľov obce (cieľových skupín) a následne priniesť riešenie potrieb občanov mesta a rozvoj sociálnych služieb, pri zohľadnení miestnych špecifík a potrieb občanov mesta Turzovka. Pri samotnej tvorbe strategického dokumentu budeme súbežne s uvedeným využívať nástroj štátnej politiky Slovenskej republiky -  Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.   
  
Z uvedených dôvodov sme pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 vyčlenili finančné prostriedky pre spracovanie uvedeného strategického dokumentu. Vyčlenené a schválené finančné prostriedky pre uvedený účel predstavujú sumu 3 000,- €. Vyčlenenie výšky finančných prostriedkov sa odvíjalo od prieskumu trhu. 
 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka bude spracovávať na základe dohody o vykonaní práce PhDr. Roman Bartošom, PhD.  Jeho činnosť a pôsobenie v sociálnej oblasti je spojené s tvorbou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Ružomberok pre roky 2009 -2013 ako i s empiricko - analytickou činnosťou v oblasti plánovania sociálnych služieb. Je aktívny vo výskume sociálnych potrieb obyvateľstva  a využívania metód sociálnej práce efektívnych pri saturácií sociálnych potrieb diferentných cieľových skupín. Pedagogicky pôsobí v rámci edukácie v sociálnej práci a v oblasti rozvoja sociálnych zručností jednotlivcov a marginalizovaných skupín. 
 
Riadiaca skupina pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka pozostáva z členov:
• Ing. Marián Masnica, prednosta Mestského úradu v Turzovke,
• PeadDr. Eleonóra Nekorancová, predsedkyňa komisie sociálnej a zdravotnej, poslankyňa  Mestského zastupiteľstva v Turzovke,
• PhDr. Roman Bartoš, PhD. – koordinátor a analytik KPSS mesta Turzovka,
• Mgr. Marcela Polková – sociálna pracovníčka mesta Turzovka.

Fázy komunitného plánovania mesta Turzovka : 
1. Predstavenie zámeru prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb a identifikácia cieľových skupín KPSS 
2. Vytvorenie Riadiacej skupiny a Pracovných skupín  
3. Príprava, distribúcia a analýza dotazníkov pre obyvateľov mesta Turzovka a poskytovateľov sociálnych služieb v lokalite
4. Príprava, kontaktovanie a analýza fokusových skupín obyvateľov a individuálnych pološtrukturovaných rozhovorov s obyvateľmi mesta Turzovka 
5. Vyhodnotenie výskumných zistení zo zberu dát – dotazníky, fokusové skupiny, individuálne pološtrukturované interwiev 
6. Pravidelné stretnutia Pracovných skupín a Riadiacej skupiny 
V rámci cieľových skupín KPSS budú vytvorené pracovné skupiny:
- Rodina a deti
- Seniori
- Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
- Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením.
7. Príprava SWOT analýzy 
8. Určenie priorít v sociálnej oblasti podľa cieľových skupín a rozpracovanie opatrení a aktivít 
9. Pripomienkovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka verejnosťou a ich zapracovanie do dokumentu 
10. Finalizácia Komunitného plánu sociálnych služieb a jeho schválenie Riadiacou skupinou 
11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestským zastupiteľstvom 
12. Monitoring, vyhodnotenie, aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb 

Obsahová stránka Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka:

Mesto Turzovka nemá úmysel vypracovať formálny dokument pre naplnenie zákonnej povinnosti.  Jeho cieľom v sociálnej oblasti je 
• Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta.
• Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín. 
• Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji.

Aj z uvedených dôvodov mesto Turzovka pristúpilo k tvorbe strategického dokumentu uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. V rámci KPSS mesta Turzovka bude predkladaný dokument zložený zo štyroch častí, ktoré budú v nadväznosti korešpondovať s percepciou rozvoja sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Prvá časť komunitného plánu sociálnych služieb bude mať deskriptívny charakter a bude obsahovať podkapitoly zamerané na opis procesu komunitného plánovania a jeho charakteristík v zmysle legislatívy. V tejto časti sa bude nachádzať i opis súčasného stavu lokality a jeho demografických charakteristík. V danej časti budú využité štatistické ukazovatele a dáta s poukázaním na predpokladanú prognózu v oblasti sociálnych potrieb cieľových skupín KPSS. Nasledujúca časť bude mať charakter empirickej štúdie, ktorá bude prezentovať výsledky kvantitatívneho a kvalitatívneho skúmania v oblasti sociálnych potrieb obyvateľov mesta Turzovka. V rámci kvantitatívneho výskumu bude realizovaný dotazníkový prieskum v printovej a elektronickej forme a pomocou kvalitatívneho výskumu budú v prirodzenom prostredí skúmaných respondentov realizované pološtruktuované rozhovory s fokusovými skupinami a jednotlivcami.  Výsledky prinesú objektívne dáta v reálnom čase a na základe kombinovaného výskumu bude zabezpečená adresnosť a objektivita predkladaného dokumentu. Tretia časť KPSS bude mať analyticko – kritický charakter a v tejto časti budú vyhodnocované výstupy z odborných diskusií  jednotlivých pracovných skupín. V zmysle plánovania sociálnych služieb bude použitá metodika S.W.O.T. analýzy, ktorá poslúži k vyhodnoteniu dôležitých súvislostí naplňovania sociálnych potrieb cieľových skupín. Posledná časť KPSS bude mať koncepčný charakter a budú v nej navrhnuté ciele rozvoja sociálnych služieb v meste Turzovka pre roky 2017 – 2022. 

Oslovenie 

Vážený pán, pani.

Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s pripravovaným Komunitným plánovaním sociálnych služieb (KPSS) v meste Turzovka a ponúknuť Vám možnosť participovať na tomto dôležitom dokumente. V súčasnosti sa nachádzame vo fáze tvorby KPSS prostredníctvom zisťovania sociálnych potrieb obyvateľov mesta Turzovka dotazníkovou formou.  Považujeme za veľmi dôležité a naozaj prospešné, poznať potreby a záujmy obyvateľov mesta a preto Vás žiadame o pomoc pri ich zisťovaní.

Našou úlohou je vytvoriť KPSS ako záväzný dokument (implementačná fáza od 2017 do 2022) a radi by sme Vám ponúkli priestor na vyjadrenie svojich potrieb, postrehov, očakávaní, ktoré sa môžu preniesť i do praktickej roviny. Proces tvorby je otvoreným procesom, preto Vás prosíme aj o upovedomenie ľudí, ktorým záleží na skvalitnení sociálnych služieb skupiny a prizvať ich do procesu tvorby KPSS vyplnením dotazníka.

Predkladaný dotazník je anonymný a vyplnený dotazník prosím odovzdajte na Informáciách MsÚ Turzovka prípadne p. Mgr. Polkovej na odd. sociálnych vecí MsÚ Turzovka.

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste