Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zástupca primátora

viera belkova

Zástupca primátora
MUDr. Viera Belková 

tel: 041/42 093 55
služob. mob.: 0905 941 920
e-mail: zastupcaprimatora@turzovka.sk

Plat zástupcu primátora, zverejnený dňa 02.12.2022

1) Primátor má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí do tejto funkcie primátor mesta, a to z poslancov mestského zastupiteľstva najneskôr do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak primátor neurobí, zástupcu primátora zvolí Mestské zastupiteľstvo. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
2) Zástupca primátora môže vykonávať túto funkciu ako dlhodobo plne uvoľnený z doterajšieho zamestnania alebo bez dlhodobého plného uvoľnenia, a to v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení. 
3) Zástupca primátora je členom mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom rozhodujúcim.
4) Zástupca primátora vykonáva najmä tento okruh činností a úkonov:
a) koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a výbormi mestských častí , 
b) koordinuje činnosť medzi mestskou radou, ak je zriadená, a mestským úradom, 
c) zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva,
d) zabezpečuje dohľad mestského zastupiteľstva nad činnosťou mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností a iných právnických osôb, v ktorých má Mesto Turzovka svoju majetkovú účasť,
e) kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí,
f) podieľa sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
g) zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
h) zastupuje mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj reprezentačnej, a to po dohode s primátorom mesta,
i) zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa osobitného predpisu, ak ho nezvolá starosta,
j) vykonáva právne úkony v  majetkovoprávnych, pracovnoprávnych   administratívnoprávnych vzťahoch za primátora mesta na základe splnomocnenia a v jeho rozsahu,
k) vykonáva dohľad nad úsekom kultúry, marketingu, publicity a mediálneho pôsobenia mesta
5) Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady ak je zriadená,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora mesta 
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.
6) Zástupcovi primátora možno delegovať ďalšie kompetencie, a to podľa písomného poverenia  primátora mesta.
7) Pri odmeňovaní zástupcu primátora sa od 01.02.2019 postupuje podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

animovaná rozprávka Trolloviakomédia Prázdniny s broučkem

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste