Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu prvýkrát vznikla  daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach   do tohto termínu  podáva čiastkové priznanie, ak  mu vznikne alebo zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie ďalšej nehnuteľnosti  alebo  dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru  kúpa, predaj, darovanie, zámena nehnuteľnosti , vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením,  je povinný podať daňové priznanie, alebo čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba  do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušne podanie podá  jeden z vlastníkov, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v priznaní. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade  priznanie podáva jeden z manželov. 

Potrebné dokumenty:

- Vyplnené tlačivá daňového priznania / tlačivá je možné si vyzdvihnúť na Mestskom úrade, Klientskom centre – miestne dane a poplatky alebo stiahnuť TU! /

- Doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku, stavby, bytu / rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, osvedčenie o dedičstve /

- Doklady preukazujúce zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane / Stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, doklad o zmene druhu pozemku, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby /

- Občiansky preukaz

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

animovaná rozprávka Trolloviakomédia Prázdniny s broučkem

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste