Obsah

Dane

Vybavuje:

Referát miestnych daní a poplatkov, Klientské centrum
Janka Dorociaková
Kontakt : tel. : 041 420 93 29
e-mail : janka.dorociakova@turzovka.sk
 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá  nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.