Obsah

Dane

Vybavuje:

Referát miestnych daní a poplatkov, Klientské centrum
Janka Dorociaková
Kontakt : tel. : 041 420 93 29
e-mail : janka.dorociakova@turzovka.sk
 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňové priznanie podáva daňovník do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti / nadobudnutie psa /. Daňovník oznámi zánik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.

Občan si pri prihlasovaní psa prevezme evidenčnú známku pre psa.