Obsah

Dane

Vybavuje:

Referát miestnych daní a poplatkov, Klientské centrum
Janka Dorociaková
Kontakt : tel. : 041 420 93 29
e-mail : janka.dorociakova@turzovka.sk
 

Zníženie dane z nehnuteľností

Ak daňovník spĺňa podmienky na  úľavu dane  z nehnuteľnosti, je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Predmet dane, sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, daňové úľavy vymedzuje VZN č. 7/2009 a novelizácia č. 3/2017.

Daň z nehnuteľnosti správca dane  vyrubí  rozhodnutím a zašle daňovníkovi.