Obsah

Legislatíva

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://www.epi.sk/zz/2004-582 

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.epi.sk/zz/2009-563