Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Vybavuje:

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva, Klientské centrum
Kontakt: tel.: 041 420 93 49

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné. Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca dane) a je príjmom jeho rozpočtu.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Výška poplatku pre množstvový zber a paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu pre rok 2021

Výška poplatku pre množstvový zber a paušálny poplatok za zber komunálneho odpadu pre rok 2021

110 l priemerná váha    30 kg

120 l priemerná váha     33 kg

240 l priemerná váha     50kg

1100 l priemerná váha   150 kg

Na území mesta v nehnuteľnostiach podnikateľských subjektov je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý spočíva v tom že pôvodca odpadu má:

  • možnosť výberu veľkosti zbernej nádoby z nasledovných zberných nádob     110 l /120 l, 240 l, 1100 l, pôvodca odpadu si môže ľubovoľne vybrať potrebný počet zberných nádob
  • na výber individuálne určenie odvozu odpadu 1 x za týždeň, 1 x za 2 týždne,   1 x za 4 týždne

V meste Turzovka je stanovená sadzba pre množstvový systém :

Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,165 € za jeden kilogram komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za 4 týždne pri všetkých druhov zberných nádob.

Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,160 € za jeden kilogram komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za 2 týždne pri všetkých druhov zberných nádob.

Sadzba poplatku pre množstvový zber je ustanovená 0,155 € za jeden kilogram komunálnych odpadov pri intervale - frekvencii 1 x za týždeň pri všetkých druhov zberných nádob.

Poplatok za komunálny odpad pre podnikateľské subjekty

Zberná nádoba

 

Priemerná váha zbernej nádoby

 

1 x za týždeň

52 vývozov

 

1 x za 2 týždne

26 vývozov

1 x za 4 týždne

13 vývozov

110 l

30 kg

241,80  €

124,80  €

64,35 €

120 l

33 kg

265,98 €

137,28 €

70,79 €

240 l

50 kg

403  €

208  €

107,25  €

1100 l

150 kg

1209  €

624  €

321,75  €

Sadzba paušálneho poplatku na území mesta sa stanovuje vo výške 0,074 € / osoba / deň

 

Domácnosť

 

 

1 člen

 

 

 

1 člen

dôchodca

25 % zľava

 

 

1 člen

držiteľ ZŤP

25 % zľava

 

 

1 člen

40 % zľava

90 dni mimo mesto

 

 

1 člen

60 %

formálny trvalý pobyt

 

Výška paušálneho poplatku

 

27 €

 

20,25 €

 

20,25 €

 

16,20 €

 

10,8 €

Hmotnostný limit

174 kg

174 kg

174 kg

104 kg

70 kg

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste