Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Strategické dokumenty, interné právne normy

Komunitný plán sociálnych služieb

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2022 - 2026

Vážení obyvatelia  Mesta Turzovka,

na základe  Zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Turzovka vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb /ďalej len KPSS/ Mesta Turzovka   vždy na  ďalšie obdobie a teraz Vám predkladáme návrh  na roky 2022 - 2026.

Spracovateľ vychádza z informácií získaných prostredníctvom zverejneného dotazníka a informácií získaných na stretnutí pracovnej skupiny.

KPSS stanovuje ciele, priority a opatrenia na zabezpečenie rozvoja a poskytovania sociálnych služieb vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám.  

V súvislosti s uvedeným Vám dávame možnosť k pripomienkovaniu predloženého návrhu uvedeného strategického dokumentu.  Pripomienky prosím spíšte vo forme: strana, citácia textu, ktorý  by ste mali v úmysle  zameniť a nový text ako i odôvodnenie pripomienky.

Svoje pripomienky k predloženému návrhu KPSS predkladajte v termíne do 09. 12. 2021

-   poštou na adresu: Mestský úrad Turzovka, Stred č. 178, Turzovka
-   mailovou poštou na adresu: marcela.polkova@turzovka.sk

Komunitný plán mesta Turzovka na roky 2022 - 2026 Dotazník móžete vypniť po kliknutí na nasledujúci link: www.iankety.sk

Komunitný plán sociálnych služieb pre roky 2022 - 2026

Podľa § 83, ods. 2 Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov mesto Turzovka predložilo  schválený  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka na roky 2018 – 2022 (so zapracovanými pripomienkami ) úradu Žilinského samosprávneho kraja

Uznesenia riadiacej skupiny, organizačný a rokovací poriadok

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ⇒ TU

INFORMATÍVNA  SPRÁVA

logoSpracovanie komunitného plánu sociálnych služieb je povinnosťou „obce“, ktorá je stanovená Zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Podľa § 80, ods. a) „obec“ vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. 
 
V priebehu roku 2016 boli cestou mestského úradu v Turzovke vytvorené Všeobecne záväzné nariadenia: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turzovka č. 1 o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o sociálnych službách mesta Turzovka. Na území mesta Turzovka sa od júna/2016 realizujú činnosti Národného projektu – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Od novembra/2016 mesto Turzovka začalo poskytovať opatrovateľskú službu. V nadväznosti na uvedené, v rámci komunitného plánovania má mesto Turzovka za cieľ zmapovať potreby konkrétnych obyvateľov obce (cieľových skupín) a následne priniesť riešenie potrieb občanov mesta a rozvoj sociálnych služieb, pri zohľadnení miestnych špecifík a potrieb občanov mesta Turzovka. Pri samotnej tvorbe strategického dokumentu budeme súbežne s uvedeným využívať nástroj štátnej politiky Slovenskej republiky -  Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.   
  
Z uvedených dôvodov sme pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 vyčlenili finančné prostriedky pre spracovanie uvedeného strategického dokumentu. Vyčlenené a schválené finančné prostriedky pre uvedený účel predstavujú sumu 3 000,- €. Vyčlenenie výšky finančných prostriedkov sa odvíjalo od prieskumu trhu. 
 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Turzovka bude spracovávať na základe dohody o vykonaní práce PhDr. Roman Bartošom, PhD.  Jeho činnosť a pôsobenie v sociálnej oblasti je spojené s tvorbou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Ružomberok pre roky 2009 -2013 ako i s empiricko - analytickou činnosťou v oblasti plánovania sociálnych služieb. Je aktívny vo výskume sociálnych potrieb obyvateľstva  a využívania metód sociálnej práce efektívnych pri saturácií sociálnych potrieb diferentných cieľových skupín. Pedagogicky pôsobí v rámci edukácie v sociálnej práci a v oblasti rozvoja sociálnych zručností jednotlivcov a marginalizovaných skupín. 
 
Riadiaca skupina pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka pozostáva z členov:
• Ing. Marián Masnica, prednosta Mestského úradu v Turzovke,
• PeadDr. Eleonóra Nekorancová, predsedkyňa komisie sociálnej a zdravotnej, poslankyňa  Mestského zastupiteľstva v Turzovke,
• PhDr. Roman Bartoš, PhD. – koordinátor a analytik KPSS mesta Turzovka,
• Mgr. Marcela Polková – sociálna pracovníčka mesta Turzovka.

Fázy komunitného plánovania mesta Turzovka : 
1. Predstavenie zámeru prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb a identifikácia cieľových skupín KPSS 
2. Vytvorenie Riadiacej skupiny a Pracovných skupín  
3. Príprava, distribúcia a analýza dotazníkov pre obyvateľov mesta Turzovka a poskytovateľov sociálnych služieb v lokalite
4. Príprava, kontaktovanie a analýza fokusových skupín obyvateľov a individuálnych pološtrukturovaných rozhovorov s obyvateľmi mesta Turzovka 
5. Vyhodnotenie výskumných zistení zo zberu dát – dotazníky, fokusové skupiny, individuálne pološtrukturované interwiev 
6. Pravidelné stretnutia Pracovných skupín a Riadiacej skupiny 
V rámci cieľových skupín KPSS budú vytvorené pracovné skupiny:
- Rodina a deti
- Seniori
- Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
- Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením.
7. Príprava SWOT analýzy 
8. Určenie priorít v sociálnej oblasti podľa cieľových skupín a rozpracovanie opatrení a aktivít 
9. Pripomienkovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka verejnosťou a ich zapracovanie do dokumentu 
10. Finalizácia Komunitného plánu sociálnych služieb a jeho schválenie Riadiacou skupinou 
11. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestským zastupiteľstvom 
12. Monitoring, vyhodnotenie, aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb 

Obsahová stránka Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Turzovka:

Mesto Turzovka nemá úmysel vypracovať formálny dokument pre naplnenie zákonnej povinnosti.  Jeho cieľom v sociálnej oblasti je 
• Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta.
• Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín. 
• Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji.

Aj z uvedených dôvodov mesto Turzovka pristúpilo k tvorbe strategického dokumentu uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. V rámci KPSS mesta Turzovka bude predkladaný dokument zložený zo štyroch častí, ktoré budú v nadväznosti korešpondovať s percepciou rozvoja sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Prvá časť komunitného plánu sociálnych služieb bude mať deskriptívny charakter a bude obsahovať podkapitoly zamerané na opis procesu komunitného plánovania a jeho charakteristík v zmysle legislatívy. V tejto časti sa bude nachádzať i opis súčasného stavu lokality a jeho demografických charakteristík. V danej časti budú využité štatistické ukazovatele a dáta s poukázaním na predpokladanú prognózu v oblasti sociálnych potrieb cieľových skupín KPSS. Nasledujúca časť bude mať charakter empirickej štúdie, ktorá bude prezentovať výsledky kvantitatívneho a kvalitatívneho skúmania v oblasti sociálnych potrieb obyvateľov mesta Turzovka. V rámci kvantitatívneho výskumu bude realizovaný dotazníkový prieskum v printovej a elektronickej forme a pomocou kvalitatívneho výskumu budú v prirodzenom prostredí skúmaných respondentov realizované pološtruktuované rozhovory s fokusovými skupinami a jednotlivcami.  Výsledky prinesú objektívne dáta v reálnom čase a na základe kombinovaného výskumu bude zabezpečená adresnosť a objektivita predkladaného dokumentu. Tretia časť KPSS bude mať analyticko – kritický charakter a v tejto časti budú vyhodnocované výstupy z odborných diskusií  jednotlivých pracovných skupín. V zmysle plánovania sociálnych služieb bude použitá metodika S.W.O.T. analýzy, ktorá poslúži k vyhodnoteniu dôležitých súvislostí naplňovania sociálnych potrieb cieľových skupín. Posledná časť KPSS bude mať koncepčný charakter a budú v nej navrhnuté ciele rozvoja sociálnych služieb v meste Turzovka pre roky 2017 – 2022. 

Oslovenie 

Vážený pán, pani.

Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s pripravovaným Komunitným plánovaním sociálnych služieb (KPSS) v meste Turzovka a ponúknuť Vám možnosť participovať na tomto dôležitom dokumente. V súčasnosti sa nachádzame vo fáze tvorby KPSS prostredníctvom zisťovania sociálnych potrieb obyvateľov mesta Turzovka dotazníkovou formou.  Považujeme za veľmi dôležité a naozaj prospešné, poznať potreby a záujmy obyvateľov mesta a preto Vás žiadame o pomoc pri ich zisťovaní.

Našou úlohou je vytvoriť KPSS ako záväzný dokument (implementačná fáza od 2017 do 2022) a radi by sme Vám ponúkli priestor na vyjadrenie svojich potrieb, postrehov, očakávaní, ktoré sa môžu preniesť i do praktickej roviny. Proces tvorby je otvoreným procesom, preto Vás prosíme aj o upovedomenie ľudí, ktorým záleží na skvalitnení sociálnych služieb skupiny a prizvať ich do procesu tvorby KPSS vyplnením dotazníka.

Predkladaný dotazník je anonymný a vyplnený dotazník prosím odovzdajte na Informáciách MsÚ Turzovka prípadne p. Mgr. Polkovej na odd. sociálnych vecí MsÚ Turzovka.

 

Podujatie

Plagát festivalu  Hudobná noc 2024

Plagát Ahoj leto

Plagát Šláger paráda

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste