Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Biologicky rozložiteľný odpad

Obec je podľa § 81 ods. 7 písm. b) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, vrátane tých biologicky rozložiteľných, zodpovedá obec. Ak sa však jedná o biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z prevádzky tzv. spoločného stravovania (napr. reštaurácia, závodná kuchyňa, bufet, hotel s reštauráciou, a pod.), zodpovedá zaň prevádzkovateľ tohto zariadenia. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto vykonáva zber biologicky rozložiteľného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou, ale len s konkrétnym prevádzkovateľom.

Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že : mesto si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej mesto preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - kuchynský

Priamo z obydlí domácnosti je produkovaný biologický komunálny odpad kuchynský, ktorý tvorí pozostatky z ovocia, zeleniny, škrupiny z vajec (ktoré je potrebné rozdrviť), vylúhovaný čaj, kávový výluh, starý chlieb ale aj znečistený papier potravinami, ktorý nie je možné použiť 
na výrobu recyklovaného papiera .Biologický odpad obsahujúci chemické látky nie je vhodný pre ďalšie spracovanie. Medzi takýto odpad patrí napr. znečistený papier od farby (pri maliarskych prácach). Zmenšovanie veľkosti bioodpadu kuchynského v tomto prípade asi nebude veľmi časté, pretože bioodpad, ktorý vzniká v domácnostiach je už objemovo menší.

Separácia biologického odpadu kuchynského si vyžaduje vhodné prostriedky a väčšiu zodpovednosťako pri záhradnom bioodpade. Jedným z hlavných dôvodov je, že kuchynské bioodpady obsahujú vysoký obsah vody, čo spôsobuje kvasenie a hnitie. S toho dôvodu je nutné zabezpečiť pravidelný zvoz tohto druhu biologického komunálneho odpadu. Nie je vhodné miešať biologický odpad zelený zo záhrad s biologickým odpadom kuchynským, pretože pri následnom spracovaní biologického odpadu je veľmi dôležité dodržiavať surovinovú skladbu, aby sa dosiahol očakávaný efekt v podobe kvalitného kompostu. Pri separácii kuchynského biologického odpadu používajme zberné vedrá, ktoré sú upravené s možnosťou príklopu, ktorý zabráni nežiadúcim zápachom. Ďalej sú to kompostovacie vrecká (sáčky) alebo zberné tašky.
Občania v domovej výstavbe, ktorí majú možnosť samostatne zhodnocovať biologický odpad produkovaný z domácností môžu si vytvoriť vlastné malé kompostovisko. Vyprodukovaný kompost môžu použiť na zlepšenie kvality pôdy, okolo ovocných stromov, okrasných stromčekov, kompost môžu v období rýľovania použiť ako hnojivo tým, že ho zarýľujú do pôdy. Týmito činnosťami vrátime pôde živiny, ktoré sme s nej vyčerpali pri pestovaní ovocných plodín, alebo zeleniny.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - zelený

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad a na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. V zastavanom území mesta je dovolené spaľovať v príslušných technických zariadeniach vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch len drevený odpad z ošetrenia drevín a kríkov. Spaľovať na voľnom priestranstve bioodpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov, napr. drevo, trávu, listy, burinu, mokrú drevenú hmotu a pod., je neprípustné.

Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.

Pôvodca odpadu môže využiť objednávkový systém na zhodnotenie odpadu zo záhrad formou štiepkovania, ktoré vykonáva mestský podnik služieb – príspevková organizácia mesta Turzovka,  podľa platného cenníka.

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste