Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

 

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad vzniká pri stavebných prácach. Pokiaľ nie je znehodnotený chemikáliami, nebezpečnými látkami tak, že nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým a biologickým premenám, radíme ho medzi inertný odpad. Takýto odpad vieme znova spracovať a používať napr. aj pri stavebných prácach. Drobný stavebný odpad je možné priviesť na Zberný dvor v čase jeho prevádzky zdarma do 1 m3.