Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

 

Nebezpečný odpad

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať na zebrnom dvore v čase jeho prevádzky.

Do nebezpečného odpadu PATRÍ : použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, handry a rukavice znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.