Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

 

Objemný odpad

Obec je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. V meste Turzovka sa zvoz objemného odpadu uskutočňuje v mesiaci apríl a v mesiaci september.

Do objemného odpadu PATRÍ : nábytok, stoly, stoličky, police, radiátory, kreslá, koberce a pod.

Do objemného odpadu NEPATRÍ : elektroodpad, stavebný odpad, komunálny odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad a pod.