Obsah

Prideľovanie nádob na vývoz KO

Nový vlastník

Pre pridelenie zbernej nádoby pre nového vlastníka je potrebné spísať protokol, na Mestskom úrade v Turzovke na referáte miestnych daní a poplatkov v Klientskom centre, potrebný na pridelenie zbernej nádoby a zaplatiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.