Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Prevádzkovatelia taxislužby

Mesto je dopravným správnym orgánom a orgánom odborného dozoru nad taxislužbou podľa osobitného zákona. Prevádzkovateľ taxislužby ako držiteľ koncesie podľa osobitného predpisu môže vykonávať na území mesta taxislužbu len s povolením mesta na stanovištiach a parkoviskách zriadených mestom.

Na stanovištiach a parkovacích miestach môže stáť vozidlo taxislužby, na ktoré má prevádzkovateľ taxislužby oprávnenie na užívanie podľa osobitného povolenia mesta a zaplatil miestnu daň za užívanie verejného priestranstva, základom ktorého je výmera jedného parkovacieho miesta.

Kontrolu plnenia tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mestského úradu v Turzovke. Vodič taxislužby je povinný sa preukázať na požiadanie vyššie uvedeným povolením a zároveň dokladom o zaplatení dane za užívanie verejného priestranstva.

Povolenie na státie vozidla taxislužby na vyhradenom stojisku alebo parkovacom mieste si prevádzkovateľ taxislužby vyžiada na Mestskom úrade v Turzovke podaním žiadosti na stiahnutie

Tomu, kto poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN môže byť uložená sankcia podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Zb. v platnom znení a zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v platnom znení.

Viac vo VZN č.  5/2020 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Turzovka na stiahnutie VZN taxi.pdf 

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste