Obsah

STRÁNKA MESTA JE v procese aktualizovania...

Prosím, ospravedlŇte dočasnú nekompletnosť informácií. Ďakujeme!

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

26.09.2018

Biela pastelka ďakuje.

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnil sedemnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka.

Detail

25.09.2018

Vianočné trhy 2018 1

Vianočné trhy 2018

Vianočné trhy sú neoddeliteľnou súčasťou Mesta Turzovka. V roku 2018 sa opäť uskutočnia na Pešej zóne a to v piatok 14. a sobotu 15. decembra 2018.

Detail

24.09.2018

„Kohézny fond“

Mesto Turzovka realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov..

Detail

18.09.2018

Pozvánka na 8. plánované rokovanie MsZ

P o z v á n k a V zmysle § 13, ods. 4, písm. a), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m ôsme plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, na deň 26. septembra 2018 (streda) o 9.00 hod., ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti  Mestského úradu v Turzovke

Detail

10.09.2018

Príprava školského roka 2018/2019 v ZUŠ

Príprava školského roka 2018/2019 v ZUŠ

V školskom roku 2018/ 2019 ostávajú na Základnej umeleckej škole zriadené všetky štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Predpokladaný počet žiakov v jednotlivých odboroch 594.

Detail

10.09.2018

Výstavba chodníka na Vyšnom konci

Výstavba chodníka na Vyšnom konci

Mesto Turzovka v týchto dňoch začalo s realizáciou novovytvoreného chodníka pre peších v mestskej časti Turzovka – Vyšný koniec.

Detail

10.09.2018

Práce pred železničnou stanicou pokračujú

Práce pred železničnou stanicou pokračujú

V druhej časti prázdnin pred železničnou stanicou začalo Mesto Turzovka stavebné práce. Začala sa I. etapa výstavby dopravného prepojenia miestnych komunikácií ulíc Nádražná , Štúrova a areálu polikliniky. Robia sa terénne, stavebné, podkladové práce a budujú sa inžinierske siete. Práce pokračujú na budovaní cestných komunikácií. Miestne komunikácie v okolí polikliniky sú využívané bez obmedzenia.

Detail

10.09.2018

Žiaci k základnej škole už budú chodiť po nových schodoch

Žiaci k základnej škole už budú chodiť po nových schodoch

Mesto Turzovka až v roku 2017 vykúpilo pozemky od súkromných majiteľov pod vonkajším schodiskom k základnej škole na Bukovine a tak sa mohlo konečne začať po desiatkach rokoch s vybudovaním nových vonkajších schodoch pre žiakov a obyvateľov.

Detail

10.09.2018

Začal sa nový školský rok

Začal sa nový školský rok

V pondelok 3. septembra 2018 prišlo do prírodného amfiteátra takmer 600 žiakov, z toho 58 prváčikov Základnej školy Turzovka Bukovina. Privítala ich riaditeľka školy Mgr. Terézia Šupolová, ktorá poďakovala primátorovi mesta JUDr. Ľubomírovi Golisovi za novovybudované vonkajšie schody a prístupové chodníky do areálu školy. Primátor zaželal žiakom úspešný nový školský rok.

Detail

10.09.2018

Podarila sa dobrá vec pre deti

Podarila sa dobrá vec pre deti

Ukončené prázdninové „Veselé leto“

Detail

30.08.2018

Stres 1

Stres

Tematika stresu sa dnes týka takmer každého z nás. Možno sa domnievať, že je to tak, lebo „doba je už taká“. Urobiť čo najviac a urobiť to čo najrýchlejšie – sú dve časté požiadavky kladené na človeka.

Detail

22.08.2018

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

v termínoch 12., 18., 20., 25. a 27. septembra

Detail

21.08.2018

Benefičný koncert

Benefičný koncert OD Lady Carneval k Draculovi

20. októbra 2018 v Žiline

Detail

20.08.2018

História v obraze 1

História v obraze

V sobotu sa uskutočnil už v poradí 18. krát rekordmanský maratón. Tentoraz sa skladali resp. ukladali kocky. Účastnici rekordu mali za úlohu vytvoriť dve fotomozaiky z 2018 kociek osadením do panelu. Každá mala svoje číslo a asistentky ich účastníkom rekordu pripravili podľa čísla a ľudia kocku zasunuli na očíslovaný kolík v stojane.

Detail