Obsah

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Typ: ostatné
Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2020

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa uskutočnilo jedenáste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva. Rokovanie viedol primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 21 bodový program zasadania.
               Medzi hlavné body rokovania patril  návrh rozpočtu mesta na rok 2020. Rozpočet je základom finančného hospodárenia mesta. Návrh rozpočtu na budúci rok bol predložený na rokovanie MsZ ako rozpočet vyrovnaný, v celkovom objeme 6 800 555,- €. Sú v ňom zahrnuté i rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka. Predložený návrh rozpočtu na rok 2020 poslanci schválili. Medzi investičné akcie mesta v roku 2020 sú zahrnuté napr. dostavba cyklochodníka, projekt WIFI pre Teba, inteligentné priechody alebo výkup nevysporiadaných pozemkov.

Poslanci tiež po konštruktívnej diskusii schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a návrh VZN o Mestskej polícii v Turzovke. Všetky VZN sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade ako aj na web stránke mesta.

V bode rôzne poslanci okrem iného schválili spoluprácu  mesta Turzovka s ruským mestom Novoe Devyatkino. Vzhľadom na spojenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do jednej školy primátor mesta informoval poslancov o odvolaní doterajších riaditeľov a zároveň poveril riadením Spojenej školy súčasného riaditeľa Mgr. Rastislava Bakajsu až do nového výberového konania.

V závere rokovania na návrh primátora poslanci schválili darovanie sumy 800.- €, pôvodne určenej na zabezpečenie novoročného ohňostroja, na poskytnutie pomoci pre zmiernenie následkov tragických udalosti v Prešove a pri Nitre.


Vytvorené: 23. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2019 10:19
Autor: