Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Primátor

golis

Primátor mesta Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis

tel: 041/42 093 12
služob. mob.: 0903 575 959
e-mail: primator@turzovka.sk

1) Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením a zložením sľubu nového primátora.
2) Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. 
3) Primátor mesta rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto Štatútom mesta  vyhradené Mestskému zastupiteľstvu.  Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
4) Primátor najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákonom o obecnom zriadení nie je ustanovené inak a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva zákonom stanovené úlohy samosprávy a prenesené úlohy štátnej správy 
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickými aj fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok Mestského úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, o vydaní a zmenách organizačného poriadku Mestského úradu informuje Mestské zastupiteľstvo
e) uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu a používa mestské insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
5) Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa osobitného predpisu. Toto svoje rozhodnutie pred pozastavením musí prerokovať v mestskej rade, ak je zriadená, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra mesta a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátora mesta. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste